ภ.พ.36 คือ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชี เครดิตภาษี คํานวณอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

ภ.พ.36 คือ ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บันทึกบัญชี เครดิตภาษี คํานวณอย่างไร

ภ.พ.36 คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดจากสินค้าหรือบริการ 7% เท่านั้น ไม่เหมือนกับ ภ.พ.30 ที่อาจจะมี 7%หรือ 0%ก็ได้  ภ.พ.36 อาจเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับกิจการทั่วๆไปในประเทศแต่ก็มีไม่น้อยที่ผู้ประกอบการกิจการที่มีการ ใช้บริการ หรือ ซื้อขายสินค้า กับบุคคล หรือนิติบุคคลต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศ หรือ เข้ามาประกอบกิจกาจในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้ประกอบการที่ธุรกิจกับต่างนิติบุคคลประเทศ

โดยหลักๆ ทั่วไปที่เข้าใจได้ง่าย อาจมี ดังนี้

1.) เมื่อคุณจ่ายเงินค่าบริการ ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ให้กับสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ
และการบริการนั้นกลับมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย คุณมีหน้าที่นำส่ง ภ.พ.36 ให้กับกรมสรรพากรแม้ว่าผู้ประกอบการที่จ่ายเงินค่าบริการจะไม่ได้อยู่ในภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ต้องนำส่งด้วย
ตัวอย่างเช่น นาย ก มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่เสีย แล้วต้องทำการส่งซ่อม กับบริษัท ABC จำกัด โดยส่งเครื่องจักรไปซ่อมที่บริษัท ABC จำกัด เมื่อบริษัท ABC จำกัด ซ่อมแซมเสร็จ ได้ส่งสินค้ากลับมาให้นาย ก นาย ก ทำการโอนเงินชำระค่าบริการจากในประเทศให้ บริษัท ABC จำกัด ที่อยู่ต่างประเทศ นาย ก ต้อง คำนวณภาษีจากยอดเงินที่จ่ายชำระให้บริษัท ABC  จำกัด แล้วนำไปยื่น ภ.พ.36

2.) เมื่อคุณจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการให้กับนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศเป็นการชั่วคราว คุณก็ต้องมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีให้กับสรรพากร ในกรณีที่นิติบุคคลนั้นไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่า คุณมีหน้าที่ยื่น ภ.พ.36 ให้กรมสรรพากร โดยคำนวณจากที่จ่ายชำระไม่ว่าจะชำระเต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ แต่กรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศมาประกอบกิจในประเทศเป็นการชั่วคราวแล้วเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้รับบริการหรือซื้อสินค้าไม่ต้องยื่น ภ.พ.36

1 ความเห็น

ใส่ความเห็น