กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งลดสาขา ต้องแจ้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือแจ้งที่กรมสรรพากรก่อน

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งลดสาขา ต้องแจ้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือแจ้งที่กรมสรรพากรก่อน

          กรณีลดสาขา  จะแจ้งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากรก่อนก็ได้  โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)  พร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  ของสถานประกอบการนั้น  ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้  ภายใน 15 วัน นับจากวันปิดสถานประกอบการ ตามมาตรา 85/7 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 1(3) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 131)  

1 ความเห็น

ใส่ความเห็น