เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก หลักที่ 1-3 ขึ้นต้นด้วยเลข 099 และหลักที่ 4 เป็นเลข 2

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก หลักที่ 1-3 ขึ้นต้นด้วยเลข 099 และหลักที่ 4 เป็นเลข 2 ถือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลต้องถูกหักภาษีในด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 หรือแบบ ภ.ง.ด.53

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหลักที่ 1-3 ขึ้นต้นด้วยเลข 099 แสดงว่าเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้ และหลักที่ 4 เป็นเลข 2 แสดงว่าเป็นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ถ้าถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายจะต้องนำส่งด้วยแบบ 1. แบบ ภ.ง.ด.1 กรณีจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร 2. แบบ ภ.ง.ด.2 กรณีจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากร 3. แบบ ภ.ง.ด.3 กรณีจ่ายเงินได้ซึ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ

1 ความเห็น

ใส่ความเห็น