บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน เงินประกันสังคม อยู่ในหมวด

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน อย่างไร

ต้องเข้าใจก่อนว่าการหักเงินประกันสังคมของพนักงาน ไม่ได้หักตามใจนายจ้าง แต่เป็นการหักเงินตามกฎหมายร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน แต่จะนำส่งให้ประกันสังคมไม่เกิน 750/เดือน

โดยนายจ้างจะออกให้ 5% และหักจากเงินเดือนพนักงานอีก 5% รวมเป็น 10% หรือเราเรียกเงินส่วนนี้ว่า  “ การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ”  กรณีที่นายจ้างหักออกจากเงินเดือนเลย แล้วตั้งค้างไว้เพื่อจ่ายให้สำนักงานประกันสังคมในเดือนถัดไป

การบันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคม บันทึกได้หลักๆ 2 แบบ ดังนี้

1.กรณีที่พนักงานเงินเดือนถึงเกณฑ์ที่มีภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ตัวอย่าง เช่น  ณ วันจ่ายเงินเดือนพนักงาน  30 ม.ค.  25XX

Dr.เงินเดือนพนักงานนาย ก  27,000.-

ประกันสังคมจ่าย    375.-

Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร ( ส่วนต่าง )    25,440.-

เงินประกันสังคมค้างจ่าย           750.-

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย     810.-

ณ วันจ่าย เงินประกันสังคม

Dr.ประกันสังคมค้างจ่าย         750.-

Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร       750.-

2.กรณีที่พนักงานเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

ตัวอย่าง เช่น  ณ วันจ่ายเงินเดือนพนักงาน  30 ม.ค.  25XX

Dr.เงินเดือนพนักงานนาย ก  15,000.-

ประกันสังคมจ่าย      375.-

Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร ( ส่วนต่าง )    14,250.-

เงินประกันสังคมค้างจ่าย         750.-

ณ วันจ่าย เงินประกันสังคม

Dr.ประกันสังคมค้างจ่าย        750.-

Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร       750.-

1 ความเห็น

ใส่ความเห็น