TitleView count

เปลี่ยนห้องรับแขกให้เป็นห้องรับโชคลาภ ด้วยกฎฮวงจุ้ยง่ายๆทำได้เอง

การแปรสภาพ ห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัท

งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง

ผู้ทำบัญชี กับ วุฒิปริญญาตรีต่ำกว่าอนุปริญญา ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ

ผู้ที่ใช้ประโยชน์ จากข้อมูล ทางการเงิน คือ ( Users of Accounting Information )

ผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ( Auditor )

รับจดทะเบียนบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชี มีหน้าที่อย่างไร

การบัญชีตามความรับผิดชอบ

บัญชี ( สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน )

ชนิดของบัญชีแยกประเภท

กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ ( Idle Capacity )

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร

หาแบบฟอร์มสมุดรายวันซื้อ

มารีบดาวน์เกรดดาวน์เกรด ios 9.3.5 ไป 6 ดาวน์เกรด ios 9.3.5 ไป 7 downgrade ipad mini 1 to ios 6 ipad mini 1 อัพ ios 10 ได้ไหม ipad mini 1 อัพ ios ได้ถึง ipad mini 1 อัพ ios 11 ได้ไหม ipad mini 1 ios 10 ipad mini 1 download ios 10 IOS10 กลับไปเป

งวดบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คือ ( Accounting period )

ทำอย่างไรถึงจะ Capture หน้าจออย่าง screenshot บน Nexus 7 (2013) ได้

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )

พัฒนาการ ของ วิชาชีพบัญชี

หน้าที่ของบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

ค่าใช้จ่าย ที่ต้องหัก ภาษี

พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้มีอุจจาระตกค้างภายในร่างกาย

ขายน้ำแข็งต้องเปิดใบกำกับภาษีไหมค่ะ

ถามเพิ่มเติมกิจการใหม่ที่ว่าเป็นกิจการก่อสร้างนะครับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ (Withholding Tax)

ภ.พ.36 คือ และผู้ใดที่ต้องใช้ ภ.พ.36 บ้าง

บริษัทจำกัด (Corporation or Limited Company)

ค่าใช้จ่ายอื่น (Other Expense)

บันทึกบัญชี สินค้าเก่ามาแลก เพื่อซื้อสินค้าใหม่ ตัวอย่าง

วิธีการยืดอายุแอร์รถยนต์ที่ต้องรู้

พระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์)

ประโยชน์ และ วัตถุประสงค์ ของ ระบบบัญชี

บันทึกสิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี

ข้าวโพดคลุกเนย ดีต่อสุขภาพ

การออกออกใบแทนใบกำกับภาษี

ประเภท ของ การลงทุน มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง ทั้งหมด

หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด

การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา

รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )

ซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มา 15000 อายุการใช้งาน3ปี จะ บันทึกรายการอย่างไร

ฐานภาษี คือ ( TAX BASE ) มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยการเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแบบแยกต่างหาก

ผู้ประกันตน ออกจากงาน รีบสมัครมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )

เงินลงทุน คือ ( Investment )

บัญชี การนำเข้า ส่งออก ทางอากาศ เครื่องบิน

การวางแผน การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ

มาลองปิดโฆษณาในกูเกิลโครม (GOOGLE CHROME) กันดีไหม?

ค่าขนส่งสินค้า ค่าระวาง คือ (Freight)

ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย

ค่าเสื่อมราคา คือ (Depreciation Expenses)

อาหารกับสุขภาพช่องคลอด

App Extensions อีกหนึ่งช่องทางการ Share บน iOS

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหาย

คิดราคาตามความเคลื่อนไหวของราคาทุน คือ ( The Flow of Cost )

การบันทึกบัญชี รับชำระค่าหุ้น เงินสดและลูกหนี้ ตัวอย่าง

คิดค่าเสื่อมราคา วิธีอัตราเร่ง คือ ( Accelerated Method ) หรือวิธีอัตราลดลง คือ ( Decreasing Charge Method )

วิธีการปันส่วน (Allocation of by products)

ภงด.1ก คือ

ภาษีขาย คือ ( Output Tax )

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภงด 3 แรงงานต่างด้าว

เงินฝากธนาคาร (Cash at Bank)

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ คือ ( Reversal Cost Method )

การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

ซื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานบันทึกเป็นอะไรดีครับ

ส่วนของเจ้าของกิจการ คือ (Owner’s Equity)

ความรู้เรื่องงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กิจการค้าร่วม (Consortium) คืออะไร

การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ แบบสิ้นงวด ตัวอย่าง

เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary Investment)

การบันทึกบัญชี เสียภาษี บ.ขนส่ง ตัวอย่าง

บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ ( Work Order Costing Account )

การจัดทำ งบการเงิน เปรียบเทียบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง

กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง

เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade Account Payable)

การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท คือ (Account Balance)

วิธีดูว่าว่าเรานั้นโดน BLOCK LINE จากเพื่อนหรือไม่ จะรู้ได้ไงว่าโดนบล็อคไลน์

รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ไม่ให้สุขภาพพัง

สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ ( Wasting Assets )

ปลุกผิวให้สวยสดใสได้ง่ายๆ เพียงแค่ 5 ขั้นตอน

การตัดสินใจยกเลิกสินค้าบางชนิดหรือยกเลิกแผนก (Drop Product or Drop Section Decisions)

การผ่านรายการ (Posting)

มัลเบอร์รี่ ผลไม้เพื่อสุขภาพ กับ 12 ประโยชน์ที่คุณต้องทึ่ง

หลักการบันทึกรายการทางบัญชี ระบบบัญชีเดี่ยว ระบบบัญชีคู่

ทำบัญชีเอง วิธีการจัดทำบัญชี หาคนทำบัญชี ฝึกทําบัญชี ทำบัญชีรายเดือน

เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี

10 สมุนไพรแก้อาการท้องผูกได้อย่างราบคาบ (ตอนที่2)

ประโยชน์ของสมุนไพรอย่าง แปะก๊วย กินง่าย ได้รับประโยชน์ไปเต็ม ๆ (ตอนที่3)

การลงเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank Overdrafts and Short-term Loans from Financial Institutions)

การลงบัญชีค่าอาหารกลางวัน

รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net)

การวางแผนทำงานบัญชีในแต่ละวันเพื่อให้งานบัญชีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง

รายได้ติดลบ 4 รายจ่าย มากกว่า รายรับ ค่าใช้จ่าย

ทำอย่างไรถึง Share iTunes Library กับ iPhone และ iPad ได้

ข้อดี ของ การจ้าง พนักงานบัญชี

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Short-term Loans to Related Parties)

มีเงินได้แล้วต้องเสียภาษีอย่างไร

ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note)

การขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ

ใบกำกับภาษีมีการแก้ไขขีดฆ่า

การเสีย ค่าปรับ ภงด.1ก ล่าช้า

ความรักเหมือน อะไรดี

การลงค่าโทรศัพท์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นเมื่อไหร่

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม

เปรียบเทียบ วิธีระหว่าง FOB กับ CIF ข้อดีเสีย

สมุดบัญชีแยกประเภท คือ (Ledger book)

กินอย่างไรให้สุขภาพดี

ค่าเช่าอุปกรณ์งานจัดเลี้ยง มีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม

สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ผลต่อการบริหารเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างกำไรกับสภาพคล่องของผู้บริหาร

การบันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น

ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่า เช่าซื้อ และขายผ่อนชำระ

โกดัง ให้เช่า เสีย ภาษีโรงเรือน อย่างไร

ตะคริวปัญหาที่กวยใจจนต้องหาทางแก้ไข

กิจกรรมดำเนินงาน คือ ( Operating Activities )

รายจ่าย ภายหลัง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีอะไรบ้าง

สินค้าคงเหลือ มีกี่ประเภท และมีความสำคัญยังไงบ้าง

การจดทะเบียน

ลูกหนี้ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( Debtor )

วิธีการลบประวัติการค้นหารายชื่อเพื่อน…ทำได้อย่างไร?

รูปแบบบัญชีและรายงาน

ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์ม จดทะเบียนบริษัท

กำไร (ขาดทุน) สะสม กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร

การบันทึกบัญชี สินค้าคงเหลือ ตัวอย่าง

เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties)

ระบบช่วงการผลิตแบบเรียงลำดับ (Sequential Processing)

ต้นทุนขายบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

ค่าเสื่อมราคารถยนต์

ภพ.20 ตัวจริง หาย สำเนาก็ไม่มี ต้องขอใหม่อย่างไร

การบันทึกบัญชี ค่าทางด่วน ตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์รวม (Joint Product)

การบันทึกบัญชี สัญญาเช่าซื้อลิสซิ่ง ตัวอย่าง

แฟชั่นการแต่งตัวตามรูปร่างของสาวๆ

สร้าง Shortcut Settings ในหน้า Home บน Android ง่ายๆ เพียงไม่กี่ทัช

ตัวอย่าง รายงานการประชุม กู้ เงิน ธนาคาร

ตั๋วเงินรับขายลดความเชื่อถือ (Dishonored Discount Notes Receivable)

ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )

งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร คือ (Bank Reconciliation)

การลงบัญชี จ่ายเงินโบนัส ให้ลูกน้อง

โดนภาษีย้อนหลัง ล้านกว่าบาท

ขอผ่อนภาษี

ประเภทของสินค้าคงเหลือ แบ่งตามประเภทของธุรกิจ

ตัวอย่าง ตั๋วสัญญาใช้เงิน

วิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร

สมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว (Subsidiary Account Receivable)

ตีราคาตามราคาสินค้าสำรองประจำ คือ ( Base Stock )

เปรียบเทียบ ระหว่าง บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล ข้อดีเสีย

กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอย่างไร

ค่านายหน้าต่างประเทศ วิธีจ่ายค่าคอมมิชชั่น หัก ณ ที่จ่าย

ปฎิทินภาษี 2564 ยื่นภาษี ยื่นภาษีออนไลน์

การหักภาษี ณ ที่จ่ายของธุรกิจโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )

ประโยชน์ของข้อมูล ทางการบัญชี ที่ดีต่อเจ้าของกิจการ

บริษัทจัดตั้งใหม่เมื่อต้นปี ต้องยื่นประมาณการ 51 หรือไม่

รายการเปิดบัญชี คือ (Opening Entries)

การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี

จ้าง รปภ ต้อง หัก​ณที่จ่าย หรือไม่

ผลเสียของการไม่ยื่น แบบ ภงด. 51

กลยุทธ์การตลาด ในการแข่งขันระดับโลก

เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ ( Payable to borrowers )

ทันต่อเวลา คือ (Timeliness)

หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ ( Treasury Stock )

ไข่ตุ๋นหน้าเนียน สูตรหม้อหุงข้าวเคล็ดลับความอร่อยที่ไม่ต้องศัลยกรรม

มูลค่าตามบัญชี คือ ( Carrying amount : CA )

การนำใบกำกับภาษีมาใช้อายุไม่เกิน 6 เดือน

ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )

สถานที่จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพมหานคร

วัฒนธรรมของคนทำงานออฟฟิศ

รายได้รับล่วงหน้า คือ ( Deferred Incomes )

การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน

เอกสารในการจดทะเบียน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ ( Recoverable amount : RA )

เกร็ดความรู้เล็กๆ สำหรับ FACEBOOK LIVE

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ต่างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างไร ค่ะ

ความเชื่อถือได้ (Reliability)

น้ำมันมะกอกกับโยเกิร์ต เพื่อชีวิตที่ยืนยาว

การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การตลาดที่มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

การจ่ายเงิน ใต้โต๊ะ บัญชี

ราคาทุนถัวเฉลี่ยต่อหน่วย คือ (Simple Average)

กำไร/ขาดทุนจากการขายและหรือการให้บริการ (Profit(Loss)from the Sale of Good and the endering of Service)

การบัญชีสำหรับทรัพยาการธรรมชาติและมูลค่าเสื่อมสิ้น (Accounting for Natural Resources or wasting assets and depletion)

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ลงเป็นค่ารับรอง

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด (Internal Control for Cash)

บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ

การบันทึกบัญชี ค่าอาหารค่ารับรอง ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวอย่าง

เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร

ภาษี ร้านเสริมสวย เปิดร้านเสริมสวย

การบันทึกบัญชี เกณฑ์เงินสด และ เกณฑ์คงค้าง เปรียบเทียบ ต่างกัน

การบันทึกบัญชี กรณีลูกค้าต่างประเทศ ทิ้งเงินมัดจำ ตัวอย่าง

การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง คือ ( Perpetual )

ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น (Weighted Average)

กิจกรรมลงทุน คือ ( Investing Activities )

วิธีการสร้างความสดใสให้กับชีวิตในแต่ละวัน

บริษัท กับ หจก ต่างกัน เปรียบเทียบ จด บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี

4 ขั้นตอนในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย แบบชิลๆ

สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป

ค่าเสื่อมราคาสะสม คือ ( Accumulated depreciation )

เช็คค้างจ่าย คือ ( Outstanding Check )

บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่ไถ่ถอนได้ตามเงื่อนไข เรียกว่า

ภาษีนิติบุคคล ภงด 50 คือ smes อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีสิ่งปลูกสร้าง บ้าน ใหม่ พรบ เสีย ค่า อัตราภาษี กฎหมาย ยกเลิก การคิดคำณวน เปล่า ล่าสุด

เทคนิคเลือกไฟสวย เพิ่มบรรยากาศให้บ้านคุณ

ใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท

ความสำคัญ ของ บัญชีการเงิน เกี่ยวข้องกับ กฎหมายภาษีอากร

เงินได้ที่ต้องเสียภาษี

ตั๋วรับเงิน คือ (Notes Receivable)

ทิปส์แก้ปัญหาเบื้องต้น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว คือ (Issued and Paid-up Sheare Capital)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน คือ ( Cash Flow from Investing Activities )

เตรียมความพร้อม กับ การทำงานต่างวัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

ค่ารถแท็กซี่ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ได้ไหม

ยื่นภ.ง.ด.91ผิด โดยได้รับเงินคืน 314 บาท จะแก้ไขอย่างไร

ถือว่าเป็นกิจการรายได้ค่าโฆษณาใช่หรือไม่(ตามข้อมูล)

การสะสมเงินกองทุน

บัญชีแยกประเภท คือ ( Ledger )

ใบ ภพ20 หาย ชำรุด

เครื่องมือช่างจะบันทึกบัญชีเป็นส/ท หรือ คชจ.ดีคะ

วิธีการ Block สายเรียกเข้าที่ไม่ต้องการรับบน Android

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว

การวิเคราะห์รายการค้า

มารู้จัก ความหมาย ของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทางบัญชี

การลงบัญชีเคมประกัน

หนี้สิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ( There are many types )

ส่วนของเจ้าของ คือ ( Equity )

ค่ารับรอง หักเป็นค่าใช้จ่ายได้เท่าไหรค่ะ

หางานปทุมธานี ลําลูกกา หางานคลอง 2 คลองหลวง หางานแถวตลาดไท หางาน คลองหลวง คลองสี่

การ เปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย กับ รายได้ ( The Matching Principl )

ความหมายของ นิ้วมือ แต่ละนิ้ว และ อัญมณี ที่ควรสวมใส่

การบันทึกบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ตัวอย่าง

แฟชั่นมาแรง ปี 2017 ของสาววัยทำงาน

เจ้าหนี้การค้า คือ ( Trade – Accounts Payable )

สัญญาจ้างทำของ คือ ( Contract )

ภงด.1 ต้องยื่นทุกเดือนหรือเปล่าครับ

ตราสารทุน คือ (Equity securities) มีอะไรบ้าง

แบบ พค.0401 หาย

การบันทึกบัญชี ให้เช่ารถยนต์ การเช่าซื้อ ตัวอย่าง

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด คือ (Held to maturity securities)

แบบฟอร์ม จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ

การเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม (Representational Faithfulness)

หน่วยเสียปกติ คือ (Normal Spoilage)

(Visited 20,553 times, 5 visits today)
Scroll to Top