สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบ นนทบุรี ปทุมธานี

Title

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่ดินในนามนิติบุคคล นำมาจดจำนองกรรมการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ ได้หรือไม่

ยื่นภงด91 ผิดข้ามปี ปรับปรุงยังไงค่ะ

วัดเจดีย์เจ็ดยอด

เงินกู้ยืมหุ้นส่วนผู้จัดการ

คืนสิทธิผู้ประกันตนที่ขาดส่งเงินสมทบ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัญชีธุรกิจและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การหักค่าเสื่อมราคาค่าลิขสิทธิ์

ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพิ่มขึ้น

การบันทึกรายการค่าเสื่อมราคา

การดำเนินการในการเลิกกิจการ

หักค่าลดหย่อนสามีหรือภรรยาได้เท่าไหร่

ทำงานกับบริษัท เวลาได้เงินเดือน โดนหัก 3% ตลอดเลย

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้หรือไม่

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

รถยนต์ประเภทไหน

โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !!

วิธีการคิดต้นทุนธุรกิจบริการ (รับเหมางานระบบในโรงงาน)

นโยบายเงินปันผล

สิทธิประโยชน์ของการโอนกิจการ

รายได้ที่มีสิทธิขอภาษีคืน

วัดพระฝาง

พระแสงดาบศัสตราวุธประจำเมืองอุทัยธานี

รับรู้รายได้ จากการรับเหมา

ศาลพระอิศวร

การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ

จำเป็นต้องบันทึกบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่หักผ่านตัวแทนที่เราแต่งตั้งไปหรือไม่

วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง

รับเงินมัดจำเป็นเงินบาทจากต่างประเทศ ต้องออกใบกำกับภาษีไหม

การตีราคาและการบันทึกบัญชีสำหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทำอย่างไรตะ

ค่าผ่อนรถยนต์นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ถ้าบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงผุ้ถือหุ้นพร้อมกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะต้องทำอย่างไร

หุ้นส่วนผู้จัดการเกิดป่วยต้องรักษาตัวกระทันหันค่ะ

จ้างบริษัทต่างประเทศ ทำโปรแกรม ERP

ภาระภาษี กรณีตัวแทนขายตั๋วโดยสารให้สายการบิน

ขอคืน Vat ได้หรือเปล่าค่ะ

การชำระค่าภาษี

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

เรื่องการลดทุนจดทะเบียน

ยอดขายส่งออกในภพ.30 กรอกช่องไหนค่ะ

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี

ธุรกิจเช่ารถยนต์เกี่ยวกับการเช่าซื้อ

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อคณะบุคคล สามารถทำได้หรือไม่ โดยที่บุคคล ก และ ข ยังเหมือนเดิม

วัดพระธาตุผาเงา

ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

ผู้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จะไปประมูลงานวิ่งรถตู้ จำเป็นต้องไปเปิดจัดตั้งเป็น หจก.

ผู้สอบบัญชีที่เซ็นต์งบกับผู้สอบบัญชีที่แจ้งชื่อไว้เป็นคนละคนกัน ทำอย่างไรดีคะ

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่)

ต่ออายุกับสภาวิชาชีพ

คัดหนังสือรับรอง

บ้านห้าง ร.5

รับทำบัญชี

รับทำบัญชีและจดทะเบียน,ตรวจสอบบัญชี หนองแขม

ขอคำแนะนำพึ่งจดทะเบียนบริษัทใหม่

หลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

เมืองเก่าเวสาลี

การหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานของสินทรัพย์ด้อยค่า

ความสำคัญของการบัญชี

อยากได้ผังบัญชีโรงงานผลิต

การนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกรณีนำรถบริษัทไปล้าง

วอดก้าที่เผ็ดที่สุดในโลก

ผู้ทำบัญชีลาออก ในช่วงที่ยื่นงบการเงิน

ยื่นแบบ ภพ.30 ผิด ต้องทำอย่างไร

ส่วนลดเงินสด

แบบแสดงรายการที่ใช้ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ธุรกิจ mice

การออกเอกสารเป็นชุด

ใครชำนาญภาษีชาวต่างชาติบ้างคะ

ภ.ง.ด.1 ต้องยื่นทุกเดือนไหมค่ะ

นำบ้านมาเป็นสำนักงาน ภาษีค่าน้ำค่าไฟนำมาเคลมได้หรือไม่

ตัดบัญชีทรัพย์สินอย่างไร ?…

ประโยชน์ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคล

วิธีการเขียนเช็ค

การคำนวณกำไรต่อหุ้น

ใครรับวางระบบัญชีภายในบริษัทบ้าง

ต้องการยื่นภาษีบุคลธรรมดาทางอินเตอร์เน็ท ทำอย่างไร

การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สินค้าสัมนาคุณถือเป็นค่าใช้จ่ายไหม

การจัดทำบัญชีธุรกิจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

การลงบัญชีเคมประกัน

การคำนวณภ.ง.ด.51

การคำนวณภาษีเงินได้ กรณีเป็นคณะบุคคลต้องคำนวณภาษีอย่างไร

กรณีกิจการไม่ได้ประเมินราคาที่ดินเพื่อการตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดของทุกปี จะมีความผิดหรือไม่ ?

การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม

ถ้าพนักงานเข้าทำงานไม่ครบเดือนได้รับเงินเดือน 800 ต้องหักประกันสังคมไหมคะ

หลักเกณฑ์การลดทุน

เรื่องมาตราฐานการบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บุคคลธรรมดาจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตรา 65 ตรี(14)

ภาษีมูลค่าเพิ่มโหดจัง

แนบไฟล์เอกสารไม่ได้

วัดเจดีย์หอย

บันทึกบัญชีเงินเกิน

ปิดกิจการแต่มีสินค้าเหลือ

การออกใบกำกับภาษี

การโอนเงินมาจากต่างประเทศ

ไมทราบวีธีการบันทึกสินทรัพย์ ต้องบันทึกอย่างไร

การเสียภาาษีหัก ณ ที่จ่าย ของศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์

ราคาซากของเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานต้องใช้เท่าไรค่ะ

เครื่องจักรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI

ปฏิทินภาษีอากรตางตามปฏิทินรายปีไหมค่ะ

ศาลเจ้าแม่หน้าผา

ความแตกต่างในการแสดงความเห็นหน้ารายงานผู้สอบบัญชี

ยอดขายที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอะไรบ้างค่ะ

บริษัทเปิดธุรกิจตรวจสอบอาคาร

ก่อสร้างอพาร์ตเม้นท์ให้เช่ากรณีมีภาษีซื้อ

ใบแทนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สะพานมิตรภาพไทย-พม่า

ภงด.1จำเป็นต้องยื่นไหม

ปิดงบการเงินประจำปี

กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก

เงินได้ประเภทใด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อาคารถูกไฟไหม้บางส่วน

ค่าเสื่อมราคา

สอนทำบัญชี สอนปิดงบการเงิน

วัดวิเศษชัยชาญ

ใบเสร็จรับเงิน

ค่าซ่อมรถกะบะ(ชื่อบริษัท)ภาษีซื้อสามารถขอคืนได้ไหม

ความเหมือนที่แตกต่างของระบบโปรแกรมบัญชี

ค่าอบรมสัมนา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ค่ะ

วัดพระเจ้าทองทิพย์

เงินบริจาคที่เป็นชื่อภรรยา จะลดหย่อนได้หรือเปล่า

อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-ผาเสื่อ

การขอเลขผู้เสียภาษีของร้านค้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

การจ่ายเงินพึงประเมินตามมาตรา 40(8)

ภาษีซื้อจากค่าซ่อมแซมอาคารที่เช่าใช้เป็นเครดิตภาษีได้หรือไม่

ภาษีหักณ.ที่จ่ายค่าโทรศัพท์(ด่วน)

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

ใบกำกับภาษีซื้อเขียนด้วยลายมือใช้ได้หรือไม่

การจดทะเบียนพาณิชย์

เช่ารถไปรับลูกค้าและเลี้ยงอาหารกลางวัน เย็น

การซื้อหุ้นคืน

ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

การเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างบุคคลธรรมดาขนส่งสินค้า

ไม่ต้องกู้ยืมเงินบริษัทมาใช้เนื่องจากบริษัท ต้องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะ

ฐานภาษีของภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีได้ไหมค่ะ

การขนส่งทางอากาศยาน

ปัญหาภาษีอากร

ไม่เข้าใจ ภงด ค่ะ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำไงบ้างค่ะ

ข้อมูลสำหรับหุ้นกู้ที่จะต้องออกจำหน่าย

นักบัญชีมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่

ป้ายโฆษณา ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ขายต่างประเทศกรณีค่า freight&insurance

ภาษีเงินได้ ต้องจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้ชาวต่างประเทศ

จะหาต้นทุนสินค้าจากรายได้ทั้งหมดที่เรียกว่า Cost

เกณฑ์การเลือกสำนักงานการฝึกงานเก็บ ชม.ผู้สอบ

การสังกัดอยู่ในบริษัทของผู้ทำบัญชี

สอบถามการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ด้วย

ภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

การดำเนินการกรณีกรรมการเปลี่ยนนามสกุล

รายได้เกิน 1,800,00 รับงานกับเทศบาล จะจดเป็นคณะบุคคล,ห้างหรือบุคคลธรรมดี

ไม่นำรายได้จำนวนนี้มาคำนวณเสียภาษีบุคคลธรรมดา

การจดทะเบียนเป็นคณะบุคคล มีผลดีอย่างไร

คณะบุคคลกับสถานประกอบการ

การตั้งบริษัท

การลดหย่อนและการรวมคำนวณภาษีกรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินได้

รับเหมางานในนามบุคคลธรรมดา แต่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการเดินทาง สามารถหักค่าใช้จ่ายได้มั้ยคะ

ภาษีชาวต่างชาติ

ห้องคำถามเกี่ยวกับเรื่องบัญชี โพสคำถามบัญชี

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

ยูนิฟอร์มพนักงานต้องบันทึกเป็นรายได้ของพนักงานไหมค่ะ

นักบัญชีทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่

กรณีเลิกประกอบการธุรกิจโดยไม่ได้ชำระบัญชี

รายจ่ายจากผลกำไรที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

แบบ รายงาน ภาษีขาย

บ้านวงศ์บุรี

ค่าแรงงานต่างด้าวนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ

การตั้งเป็นสินทรัพย์รอการตัดบัญชีไว้ในงบดุล กรณีผลขาดทุน

จะเช่ากิจการโรงแรในนามกรรมการหรือจะเช่าในนามบริษัท กรุณาแนะนำด้วยค่ะ

กิจการรถมือสอง

อยากทราบว่าการยื้นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นายสมชายมีสิทธิ์หักค่าลดหย่อนจำนวนเท่าใด

ค่าธรรรมเนียมใบอนุญาตสอบบัญชีจึงแพงกว่าเดิม?

ยื่นแบบ ภงด.94 เกินกำหนดจะเสียค่าปรับและเงินเพิ่มเท่าไรค่ะ

เงินรางวัลสลากออมสินนำมาคำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่

ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน ถึอเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือเปล่าคะ

วิธีคิดประเมิณราคาบริษัทออร์กาไนซ์

ซื้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มา 15000 อายุการใช้งาน3ปี จะ บันทึกรายการอย่างไร

ลูกหนี้หมดอายุหนี้

ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้

มูลค่าของทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

นโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและSME

นักบัญชีภาษีอากร กับ นักวางแผนภาษีอากร แตกต่างกันอย่างไรค่ะ

อายุของหนังสือรับรองที่บริษัทใช้กับประกันสังคม

การจัดตั้งบริษัท ควร ต้องมี ทุนจดทะเบียน เท่าไร ถึงจะเหมาะสม

ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ ?

เราสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีทุนจดทะเบียนต่ำกว่าทุนในหนังสือบริคณฑ์ฯได้มั้ยค่ะ

วัดร่องขุ่น

กรณีบริษัทจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับกรรมการ ต้องหัก 15% ด้วยหรือไม่ครับ

คณะบุคคลและบุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินได้ต่างกันอย่างไร

วัดพันเตา

ซื้อโครงคอกรถกะบะ จะลงบัญชีอย่างไร่

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่กิจการกู้มาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจะรวมเป็นราคาทุนของสินค้าได้หรือไม่

สนใจรับคนทำบัญชีแบบ part-time ใหมคะ

คุณสมบัติผู้ทำบัญชี

การเรียกเก็บเงินสมทบ

อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด

ซื้อขายสินค้าในต่างประเทศ ต้องผ่านทางเรือหรือเครื่องค่ะ

แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ แบบฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่

เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการ

ขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

ได้รับยกเว้นภาษีแต่ออกใบเสร็จมี VAT ได้หรือเปล่า

ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล

รับเงินจากประกันภัย เป็นรายได้หรือไม่

อ่างเก็บน้ำคลองน้ำแดงเพื่อการเกษตร

การเครดิตภาษีซื้อในการซื้อโต๊ะกินข้าวของพนักงาน

อยากทราบวิธีคำนวณการวัดพื้นที่ของการเสียภาษีโรงเรือน

คนไทย หรือคนต่างชาติ ถ้าถูกลอตเตอรี่ ต้องเสียภาษี อะไรบ้างหรือไม่

หจก. กับ บริษัท ต่างกันอย่างไรค่ะ

จ่ายเงินเดือนพนักงานเท่าไรค่ะ ถึงต้องหัก ณ ที่จ่าย

จ่ายเงินค่าตำรวจ ลงบัญชีอย่างไรค่ะ

ยอดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีแสดงหน้ารายงานการสอบบัญชีเป็นแบบไม่แสดงความเห็น ถือว่างบการเงินนั้นไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ ?

ศุลกากรเก็บภาษีขาเข้า 7% ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และเป็นเครดิตภาษีหรือไม่

ต้องการแบบสัญญาเช่ารถยนต์กระบะ และเช่าออฟฟิต ซึ้งเป็นของกรรมการ

ต้นทุนค่าเสียโอกาส คำนวณจากการคาดคะเนเหตุการณ์

อยากรู้ขั้นตอนการคิดเงินเดือนพนักงานในบริษัทเอกชนต่าง ๆ

แก้ไขชื่อกรรมการ และที่อยู่บริษัท

รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร

อยากทราบรายละเอียดการเสียภาษีของคณะบุคคล

เก็บข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่

การคิดค่าบริการทำบัญชี

บันทึกบัญชีของกิจการทำด้วยตนเองได้ไหม

เมื่อย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนชื่อร้าน หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ

มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันนี้

กรรมการต่างชาติ ต้องเป็นพนักงานมีเงินเดือนหรือไม่

ต้องมีรายได้เท่าไรต่อปีจึงจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรณีเปิดกิจการใหม่ต้องจัดระบบเอกสารอย่างไรครับ

วัดเกรียงไกรกลาง

ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน

การเลิกบริษัทตามกฎหมาย

ดอกเบี้ย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยกเลิกป้าย

การจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชีบริษัทจำกัด

การสมัครสมาชิกของสภา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

จองชื่อบริษัท ได้ที่ไหน จองชื่อนิติบุคคลได้ที่ใดบ้าง

ถ้ำบ่อยา

นิติบุคคล ที่มีรายได้ต่ำกว่า 1ล้านบาทต่อปี มีกำไรพอรอดตัวไปวันๆ ควรเลิกเป็นนิติบุคคลไหมคะ

จ่ายเช็คค่าภาษีเกินกว่าที่ต้องชำระ

ตัวอย่าง รายงานการประชุม กู้ เงิน ธนาคาร

แนะนำหนังสือบัญชีหุ้นส่วน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

(Visited 19,485 times, 94 visits today)
Scroll to Top