สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบ นนทบุรี ปทุมธานี

Title

โดนประเมินภาษีโดยตัดค่าใช้จ่ายออก

หน่วยงานกำกับดูแล หาทางจับมือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

ถามเรื่องการทำธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ

สัญญาเช่าอาคาร

การจดคณะบุคคลต่างจังหวัด

ขายของหน้าร้านจะต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

IFRS Implementation: Impacts beyond Acounting” (เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552)

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติต้องดำเนินการอย่างไร

ภ.พ.30 ต้องยื่นวันที่เท่าไรค่ะ

จ่ายค่าแรงให้บุคคลธรรมดา

วัดห้วยมงคล

น้ำตกแม่พูล

ห้างหุ้นส่วน

ภาษีโรงเรือนนับเดือนยื่นอย่างไร

ผู้มีหน้าที่ในการเก็บภาษีบำรุงท้องที่

ต่ออายุผู้สอบ

เอกสารNO-VAT บันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต มีการเสียภาษีหรือไม่ หากเสียจะเสียภาษีอะไร แล้วทำการเสียที่ไหนคะ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของหน่วยราชการ

ภาษีนำเข้าต้องเสียอย่างไรค่ะ

ขายหนังสือธรรมะต้องจด vat มั้ยค่ะ หากเกิน 1.8 ล้าน/ปี

ตัวอย่าง หักณที่จ่ายค่าโทรศัพท์

ตัวอย่าง การคำนวณภาษี ของ ร้านขายอาหาร

สั่งสินค้าผ่านตัวแทน

จดทะเบียนร้านค้า ในรูปบุคคลธรรมดา ยื่นภาษีอย่างไร

ค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดา

สภาวิชาชีพบัญชีตั้งอยู่ที่ไหน ?

วัดพระแก้ว

การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ

ต้องการปิด บริษัทจำกัด แต่ตามผู้ถือหุ้นอีก 1 คนไม่เจอครับ

อยากถามศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษ

ต้องการข้อมูล รายงานงบกำไรขาดทุน หรือสถิติแสดงรายได้

งบเปล่าต้องยื่นไหมค่ะ

การลดผู้ถือหุ้นในบริษัท

วิธีการปันส่วนผลิตภัณฑ์ร่วม

ค่าลดหย่อนภาษี

ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว หรือ บ้านจ้างหลวง

ระบบการผลิต

กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

การยื่นงบต่อกรมพัฒานาธุรกิจกรณีเลิกกิจการ

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว แต่ได้ได้มีการหักกันจริง แก้ไขยังไง

สมาคมจัดทำบัญชีอย่างไรแล้วยื่นที่ไหนมีข้อบังคับเหมือนบริษัทหรือไม่

การถือเป็นรายจ่ายของเงินสนับสนุนจาก สนง.ใหญ่ต่างประเทศ

จ่ายเงินเดือนพนักงาน และไม่ได้ยื่นประกันสังคมจะทำงัยดีคะ

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเวบไซค์ต้องเสียภาษีอย่างไร

มีบริษัทต่างชาติจ้างผมทำเว็บไซต์ให้ ไม่ทราบว่าต้องเสียภาษีหรือเปล่าครับ

ภาระภาษีต่างชาติ

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านบัญชี

ขอคืน Vat

สินค้าคงเหลือเกิน ขาด

เพิ่งเปิดบริษัท ต้องบันทึกทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

ไม่ได้บันทึกรายได้ปีก่อน

รายจ่ายที่นำมาหักลดหย่อนได้

วิธีคำนวณผลตอบแทนจากกองทุนรวม

ค่าบริจาค

วัดไตรภูมิ

หัก ณ ที่จ่ายของค่านายหน้า

การลงบัญชีเช่าซื้อ กรณีทำสัญญาแล้วแต่ขอเพิ่มเงินดาวน์อย่างไร?

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

ประเภทองค์กรธุรกิจ

คอมพิวเตอร์บันทึกเป็นอะไรดีนะ

การรับรู้รายได้

ได้โทรศัพท์มาฟรี ใบกำกับภาษีที่ได้มาให้ทำยังไง

การสำรองเงินให้คนต่างประเทศ

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของสถานประกอบการ

การเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซ่อมรถที่ต่างจังหวัด

ปรึกษาค่ะและขอความคิดเห็นอยากซื้อโปรมแกรมบัญชี แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนค่ะ

ค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเงินได้เงินได้ตามมาตรา 40( ? ) ใดคะ

แบบฟอร์ม รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด

ข้อแตกต่างระหว่าง CPD and CPA

การเคลมภาษีของค่าที่พักไปทำงานต่างจังหวัด

สถานที่รับติวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ชื่อบัญชี "ภาษืซื้อ-ขายยังไม่ถึงกำหนด" มีไว้ทำไมครับ

รายได้จากการรับแปลเอกสารเป็นเงินได้ตามมาตราใดคะ

ค่าใช้จ่ายบริษัท

เงินมัดจำไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายใช่มั้ยค่ะ แล้วเราจะบันทึกบัญชี อย่างไรค่ะ

ดอกเบี้ยรับ ที่ได้จากกิจการแล้วนำไปให้คณะกรรมการ ในบรัษัทกู้ยืม

ปัญหาเรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน

การเปลี่ยนฟอร์มใบกำกับภาษีต้องแจ้งสรรพากรไหมค่ะ

อยากได้ตัวอย่างรายงานการประชุม

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

อัตราเสียภาษี/เดือน ต้องยื่นภาษีอะไรบ้างค่ะ

ภาษีมูลค่าเพิ่มของบิลซื้อเครดิตได้หรือไม่

กรรมการนำรถเก๋งมาใช้ในกิจการ ค่าน้ำมันได้หรือไม่ค่ะ

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายก่อนหรือหลังการหักภาษีนิติบุคคล

ไม่ได้รับใบหัก ณ ที่จ่ายสักที จะทำไงดีคะ

หจก จำเป็นต้องมีลูกจ้างประจำไหมครับ

การลงบัญชีของการเพิ่มทุน

สอบถามการหางบต้นทุน

การส่งเงินสมทบผระกันสังคม

กิจการร่วมค้า

มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า

การบันทึกค่าเสื่อมของสัญญาเช่าอาคาร

ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทีกบัญชีอย่างไรค่ะ

จัดกีฬาสี นำน้ำดื่มไปเลี้ยงพนักงาน

ใบกำกับภาษีค่าบริการ

เงินกองทุนทดแทน ต้องจ่ายเมื่อไร

ถ้ามีการเช่าเต็นท์และพัดลมไอน้ำเพื่อมาใช้จัดงานจากบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

โอนหุ้นต่ำกว่าราคา par value

ลืมนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เปิดโรงงานขนาดเล็ก

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

การจัดตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องทำอย่างไรค่ะ

ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้

สิทธิพิเศษในการคำนวณค่าเสื่อมราคา

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองตรอน

การปรับปรุงบัญชีกรณีที่ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน

หลักเกณฑ์เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมการสัมนา (CPD)

การนับ ชม. CPD

ค่าอบรมสัมมนา ที่กิจการออกให้ลูกจ้างบันทึกค่าใช้จ่ายได้ไหม

ค่าอบรมนำมาเป็นค่าใช้จ่าย

ได้รับเงินชดเชยสินไหมรถยนต์เช่าซื้อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้มีการปรับลดจากเดิม

ยอดจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

กำลังทำเว็บไซต์เพื่อหารายได้จากค่าสมาชิก และค่าโฆษณาครับ

การตัดเป็นหนี้สูญ

รบกวนช่วยแนะนำหนังสือเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรด้วยค่ะ

เครื่องมือช่างจะบันทึกบัญชีเป็นส/ท หรือ คชจ.ดีคะ

การนำใบกำกับภาษีมาใช้อายุไม่เกิน 6 เดือน

กรณีลูกจ้าง มีนายจ้าง 2 คน จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง ทั้งสองคนหรือไม่

การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

หาติวเตอร์สอนบัญชี

จดทะเบียนร้านมินิมาร์ททำอย่างไร ติดต่อที่ใหน

ต้องการวางระบบบัญชีต้นทุนในโรงงาน ต้องทำอย่างไรค่ะ

ใบเสร็จรับเงิน

ถ้าจดทะเบียน หจก. มา 3 ปีแล้ว แต่ไม่รู้ต้องทำอะไรบ้าง

ใครว่างรับทำบัญชีส่วนตัวไหมครับ ต้องการด่วนครับ

ในธุรกิจแหมืองแร่จะลงบัญชีในส่วนของวัตถุดิบและสินค้าอย่างไร

บริษัท ที่ไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถหัก ณ ที่จ่าย ลูกค้าได้หรือไม่

จดทะเบียน

รายระเอียดของการตรวจสอบบัญชี

โรงแรม ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์

โปรแกรมบัญชีดีดี มีที่ไหน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า

รายละเอียดในบิลซื้อต่อไปนี้เป็นรายจ่ายได้หรือไม่

การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างทำต้นงวด

ภาษีโรงเรือน โดนเรียกเก็บย้อนหลัง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หอไตรวัดคูยาง

การเคลมภาษีของใบกำกับภาษีชุดฟอร์มพนักงาน

ขอถามเกี่ยวกับสรรพกรหน่อยครับว่าน่ากลัวหรือไม่

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าสินจ้าง

สำเนาใบเสร็จรับเงิน ตัวจริงหาย

ขั้นตอนและวิธีปฎิบัติในการจัดส่งเครื่องจักรไปซ่อมต่างประเทศ

การออกเอกสารทางบัญชี ใครมีหน้าที่จัดทำค่ะ

เงินสมทบประกันสังคม

ค่าสอบบัญชี อัตรามาตรฐานอยู่ที่เท่าไหรค่ะ

การแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบ

วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปราสาท

กรณีรับพนักงานฝึกงานต้องยื่นภาษีอะไรคะ

ซื้อเหล้า ภาษีซื้อสามารถของเคลม vat ได้ไหมค่ะ

จดเปลี่ยนแปลงกรรมการ

การรับรุ้รายได้ทางภาษี

vat ของรถยนต์นั่งประเภทไหนที่นำมาเคลมภาษีได้

ใครต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือน

เช็คจ่ายล่วงหน้าต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายวันใด

ขอแบบฟอร์มแจ้งปริมาณน้ำมันคงเหลือค่ะ

การเลือกโปรแกรมบัญชี

สภาวิชาชีพทำหน้าที่อะไร มีจำนวนกี่คน ประกอบด้วยใครบ้าง

ทำสต๊อกแบบไม่ยุ่งยาก

โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี..ทำไงดี

วัดลี

ค่าเสื่อมรถ แบบลีสซิ่ง

บัญชีกับความไม่แน่นอน

รายการจ่ายค่าใช้จ่ายของกรรมการ

เปิดร้านป้ายค่ะ รับออกแบบแล้วไปส่งงานพิมพ์อีกที

กฎหมายบัญชี กับ กฎหมายภาษี

เงินมัดจำรับ

บิลเงินสดที่ถูกต้องนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้แต่อยากทราบว่านำมาคำนวณภาษีได้ไหมค่ะ

เงินสมทบประจำปี

การจดทะเบียนเพิ่ม สาขาจะต้องทำอย่างไร

เงินได้กรณีเปิดคลินิคแต่ไม่ใช่แพทย์

บริษัทที่จดเลิกแล้ว จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหม

การเปลี่ยนจากสัญญาเช่าการดำเนินการเป็นสัญญาเช่าการเงิน เพื่อเสียภาษีทำยังไงครับ

หจก. กับ บจ. ต่างกันอย่างไร

พิมพ์ปฏิทินแจกลูกค้าเคลมvat ได้หรือไม่

การออกภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการให้เช่าอาคาร

วัดป่าเขาเขียว (หลวงพ่อถัง)

หนังสือ พระราชบัญญัติ การ บัญชี

สิทธิที่ได้จากการจ่ายประกันสังคม

อะไรบ้าง ?ที่ต้องปรับปรุงเมื่อสิ้นเดือน

ผู้ทำบัญชีของสมาคมต้องมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารของสมาคมไหมคะ

การซื้อขายรถยนต์

ความผิดในการไม่ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

อยากทราบวิธีทำ สต็อก รถมอเตอร์ไซค์

การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

สอบถามเรื่องการขายสินค้าโดยเก็บเงินมัดจำ

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ส่งของทุกวัน แล้วเปิดใบกำกับภาษีชุดเดียวรวมกันได้หรือไม่

การยื่นภาษี

ถ้าเอาของไปส่งบริษัท ฯ ขนส่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม

ต้องเสียค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในอัตราร้อยละเท่าไหร่

การหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความแตกต่างกับการวางแผนภาษีอย่างไร

การปรับโครงสร้างหนี้กรณีลูกหนี้โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้ตั๋วเงินทั้งจำนวนให้แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร?

พนักงานต้องหัก ณ ที่จ่ายไหม

วัดมหาธาตุ

จะเปิดร้านขายข้าวมันไก่ที่ฟาสต์ฟู้ดบนห้างจะจดทะเบียนแบบไหนดีค่ะ

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

การลงรายงานภาษีซื้อกรณีซื้อทรัพย์สินบริจาคให้รัฐ

สัญญาการเช่ารถระบุว่าไม่รวมภาษีต่าง ๆ

การขายสินค้าหรือบริการให้กับสหประชาชาติ

ขอถามเรื่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหน่อยเถอะ

การถือเป็นต้นทุนของเงินเดือน

การแสดงความเห็นผู้สอบบัญชี

การคิดค่าเสื่อมราคา

พนักงานบริษัท ทำธุรกิจส่วนตัวด้วย จะเสียภาษียังไงครับ?

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

ค่าจ้าง outsource ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องกรอกภาษีอย่างไรครับ

น้ำตกแม่กาษา

เปิดให้สมาชิก สำนักงานบัญชี โพสบริการ ของสำนักงานบัญชีท่าน อ่านกติกาก่อนโพส

การวางแผนภาษีอากรธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

การโอนหุ้น

กิจการต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

การเปิดใบกำกับในการขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว

บริษัทในเครือหมายความอย่างไรบ้าง

กิจการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยกิจการในฐานะผู้เช่ามีหน้าที่จะต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาของอาคารหรือไม่ ? …

เรื่องการจ่ายเงินออกนอกประเทศ ต้องยื่น 54 หรือ 36 หรือไม่ กรณีอย่างนี้

เอกสารที่อยู่ผิดพลาด สามารถออกใบลดหนี้ได้ไหม

ซื้อเก้าอี้มาใช้ในสำนักงาน บันทึกเป็นอะไรค่ะ

รายงานการประชุม วาระการจ่ายเงินปันผล

ธุรกิจสปา

ค้าขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหม

ดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อลิสซิ่ง

ซื้อสินทรัพย์เป็นเครื่องโทรสาร ราคา 299

ขายสินค้าลดราคาสิ้นปีจะออกใบกำกับภาษีอย่างไร

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้การให้เช่าบ้านพัก

จะทำหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่าบ้าน แต่มีค่ามัดจำด้วยเราต้องยอดเงินยอดไหนมาหัก ณ ที่จ่ายค่ะ

การฝากขายสินค้า

วิธีคิดเบี้ยปรับ แบบละเอียด

ผลขาดทุนที่แสดงในงบการเงิน

บริษัทจัดสัมมนา ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม

เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนตั้งบริษัท

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม

การคำนวณต้นทุนผันแปรมีสูตรอย่างไรบ้าง

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของการติดตั้งแก๊ส NGV

ขอปรึกษาเกี่ยวกับการจดคณะบุคคลกับการทำโกดังให้เช่า

ประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คุณสมบัติของผู้สอบ CPA มีอะไรบ้าง

ภงด1ก

ภาษีบุคคลธรรมดา(กรณีช่าวต่างชาติ)

(Visited 19,408 times, 17 visits today)
Scroll to Top