สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบ นนทบุรี ปทุมธานี

Title

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๘) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่อง

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๙) เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สิ

“ศิริวัฒน์” ขานรับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น:เร่งผลักดันจากรัฐสู่ธุรกิจ

ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 200 คน

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๒๐)เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปก

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๕๓) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ

ขอผ่อนภาษี

คณะกรรมการอำนวยการ

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่านายหน้าธุรกิจประกันภัย

ค่ารับรองหรือค่าบริการ

ตลาดแบบขายตรง

ตารางสรุปภาระภาษีกรณีการแจก

ถ้าไม่ชำระภาษีจะเป็นอย่างไร

ที่มาของเงินที่ต้องเสียภาษี

ธนาคารสินเชื่อ

ธุรกิจรับจ้างทำของ

บุคคลธรรมดา

ปัญหาการนำเข้าสินค้า

ปัญหาในการคำนวณภาษี

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่า

เลิกประกอบการธุรกิจ

การทดสอบสินค้า

กรณีคลอดบุตร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงินบำนาญชราภาพ

การนอนเพื่อสุขภาพ

การวางแผนภาษี

กินอย่างไรให้สุขภาพดี

สารพัดเมนู

ภาษีมูลค่าเพิ่มนิติบุคคลอาคาร

สินค้าคงเหลือ

คามสุขของมนุษย์

สิทธิประโยชน์จาก BOI

สินค้าคงเหลือ

รับมืออาเซียน

สมุดรายวัน

ความแตกต่างของต้นทุน

จำหน่ายหนี้สูญ

คนสามประเภท

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

วิกฤตมหาอุทกภัย

ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

ภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยรับ

ข้อตกลงยอมรับอาเซียน

สิทธิประโยชน์ของการโอนกิจการ

ข้อตกลงอาเซียน

การส่งเสริมการลงทุน

สิทธิเงินบำนาญ ประกันสังคม

ประกันสังคม

ประเด็นความผิดทางการเงิน

สัญญาเช่าทรัพย์สิน

สิทธิประโยชน์ภาษี boi

การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

เงินได้พึงประเมิน

การใช้แรงงานเด็ก

บัญชี ค่ารับรอง

การขนส่งทางอากาศยาน

สิทธิประโยชน์เขตนิคมอุตสาหกรรม

หยุดทำร้ายกันสักที

การให้บริการขนส่งต่างประเทศ

นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

ค่ารับรอง

เงินจ่ายล่วงหน้า

ตัวแทนเพื่อขายสินค้า

เลิกประกอบการธุรกิจ

ปัญหาการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

การขายสินค้าให้สหประชาชาติ

ทำไมต้องทำบัญชี วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี (The Benefits of Accounting)

สัดส่วนทางบัญชี กับ การแบ่งส่วนทางการบัญชี

วันสิ้นงวดเวลานั้นกิจการมีฐานะทางการเงิน

งบการเงิน (Financial Statement)

สูตรทางบัญชี คำนวณหา สินทรัพย์

สูตรทางบัญชี คำนวณหา หนี้สิน

เงินทุนจดทะเบียนบริษัทหนึ่งล้าน ต้องมีจริงหรือไม่

เอาเงินออมไปทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่

การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ภายใน 6 เดือน หลังจากออกจากงาน

ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด

เลิกจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชย

คำนวณภาษีเบื้องต้น

บัญชีต้นทุนกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

การทำบัญชีรายรายจ่ายประจำวันของตัวเอง

ทุนจดทะเบียน บริษัท ขั้น ต่ำ

บัญชี ผู้ประกอบการ ใหม่ควรรู้ วางแผนทางการเงินได้มากขึ้นเมื่อมีข้อมูลทางบัญชี

บัญชีกระแสเงินสด ประหยัดแรงงานและยังได้ข้อมูลที่แม่นยำ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชี

เริ่มทำบัญชี แบบนักบัญชีมือใหม่

ประเภทของการลงทุน

สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท

ทำอย่างไรให้รวย

ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย

รายได้จาก เน็ต ต้องเสียภาษีหรือไม่

ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร

เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น มีผลบังคับใช้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ดีเดย์ 20 ตุลาคม 2558 กองทุนประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ ไม่เก็บเงินสมทบเพิ่ม

โปรแกรมบัญชี กรมสรรพากร

การ เสีย ภาษี บุคคลธรรมดา

มีเงินได้แล้วต้องเสียภาษีอย่างไร

เงินได้ที่ต้องเสียภาษี

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

วิธีคำนวณภาษีเบื้องต้น

การหักค่าลดหย่อนภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นเมื่อไหร่

ยื่นแบบเสียภาษีได้ที่ไหน

ชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง

จะขอผ่อนภาษีได้หรือไม่

ไม่จ่ายภาษีจ่าย ไม่ถูกต้องความรับผิด

สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีป้าย

หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชําระจะขอผ่อนชําระภาษีได้หรือไม่

การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ กับประเด็นทางด้านบัญชี

5 เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับผิวสวย

วิธีเลือกเสื้อยืดใส่แล้วให้ดูเท่สำหรับผู้ชาย

เคล็ดลับสำหรับผู้มีทุนน้อย แต่อยากหารายได้เสริม

การเลือกซื้อประกันชีวิต โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้

นิสัยการออมที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กนั้น

เสียงหัวเราะมีดีกว่าที่คุณคิด

เลือกกางเกงยีนส์ยังไงให้สวยเท่

อยากรวยต้องรู้

การประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ

สาเหตุของข้อผิดพลาด ทางการเงิน

เหตุผลที่มักนำมาอ้างจนเลิกล้มการออมเงิน

สิทธิประโยชน์ แต่ละกรณี ย่อมมีความแตกต่าง

มีทุนน้อย ก็รวยได้ ทำยังไง

เพื่อให้เด็กรู้จักการอดออม สิ่งที่ต้องรู้

เป้าหมายในการออม

อาการปวดหลัง หรือว่าปวดตึงหัวไหล่ มาจาก ดินไปคุยไป

สถานการณ์การเงินของคุณทำท่าจะมีปัญหาเสียแล้ว

20 วิธีออมเงินง่าย ๆ เงินเหลือเก็บ

เริ่มต้นการออมในเด็ก

เลือกวิธี ที่เหมาะกับตัวเอง การออม

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร

เงินกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์หรือเพื่อขยายกิจการ ที่ดินหรืออาคารในการขยายโรงงาน

อยากประหยัดภาษีต้องทำอย่างไร

ทำไมจึงต้อง จดทะเบียนบริษัท มีความจำเป็นแค่ไหน

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตเพื่อคำนวณการขายของกิจการ

การจัดประเภทเงินลงทุน ในการถือหลักทรัพย์การถือตราสารหนี้

การจัดทำแนวทางการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต เป็นส่วนสำคัญของการผลิตสินค้า

หจก ต่างจาก บริษัท ตรงไหน

ประเภทของต้นทุนคุณภาพ ที่จะนำไปสู่คุณภาพระดับนั้นต้นทุนต้องต่ำเพราะมันจะไปเกี่ยวโยงถึงกำไรขององค์การ

บันทึกปรับปรุงเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีการเปลี่ยนตัวหุ้นส่วน

ยกเลิกใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีที่ได้รับมา ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าใบกำกับภาษีดังกล่าวมีรายได้ไม่ครบถ้วน

การควบรวมกิจการจะมีหลายรูปแบบ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คำนวณจากมูลค่าของค่าโดยสารที่ได้รับสำหรับระยะทาง

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการวัดผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของธุรกิจ

การจำแนกเงินทุนของบริษัทตามแหล่งที่มา

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการชำระะหว่างการดำเนินการชำระบัญชีในการบชำระบัญชี

ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษี

การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ พร้อมเปิดให้บริการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้ทั่วประเทศแล้ว

จดทะเบียนข้ามเขต ทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 นี้

การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ

ค่ารับรอง

การริบหุ้นกรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่นำเงินมาชำระค่าหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดมีวิธีการดังนี้

การตีราคาสินค้าคงเหลือของผลิตภัณฑ์ร่วม เพื่อจะได้แสดงราคาทุนของสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้อง

ต้นทุนแปรสภาพเปลี่ยนจากวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป

การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว

หุ้นกู้แปลงสภาพหรือพันธบัตรแปลงสภาพ

สินค้าที่ควรรวมเป็นสินค้าคงเหลือ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการเท่านั้น

อยากรู้งบการเงินของกิจการอื่น

อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดที่ไถ่ถอนได้ตามเงื่อนไข เรียกว่า

วิธีการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งวิธีการคำนวณ ออกได้เป็น 2 รูปแบบ

การควบคุมรักษาเงินสด เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

การบัญชีต้นทุนกิจกรรม ที่ทำให้เกิดต้นทุนส่วนผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่างๆอีกทีหนึ่ง

การขายหลักทรัพย์หุ้นทุนในคววามต้องการของตลาด ให้บันทึกกำไรหรือขาดทุน จากการขายด้วยผลต่างราคาขายกับราคาทุนของหลักทรัพย์

วิธีการเงินสดย่อย

กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก

วิธีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

การบันทึกรายการบัญชีระบบต้นทุนงานช่วงเพื่อรวบรวมต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

การบัญชีต้นทุนที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ

การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

การบัญชีต้นทุนรวมที่คํานวณต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในงวดหนึ่ง

การกระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี เป็นการกระจายภาระภาษีในลักษณะที่แสดงให้เห็นกำไรก่อนรายการพิเศษ

การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่มีอยู่ เมื่อไร

หลักเกณฑ์และวงเงินประกันค่าภาษีสรรพสามิต

ข้อกำหนด ข้อห้าม การจัดทำตรายาง ในการจดทะเบียนบริษัท

การพิสูจณ์ยอดเงินในธนาคารและการเปรียบเทียบยอดเงินสดตามบัญชีและเงินสดที่ตรวจนับได้จริง

หลักการในการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี

จ่ายเช็ค ชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การใช้บัญชีลูกหนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเงินสด

ราคาขายของสินทรัพย์ จะหาได้จากไหน

กิจการฝากขาย รายได้จากการฝากขาย

สินทรัพย์ จะ ประเมินราคาสินทรัพย์ ใหม่เมื่อไหร่

บริษัทประเมินราคาที่ดิน การประเมินราคาที่ดินใหม่ ทุกงวดบัญชี

ค่าเสื่อมราคา บันทึกรายการ แบบไหน

การขายผ่อน และการเช่าซื้อ มีลักษณะแตกต่างกัน อย่างไร

การคิดคำนวณต้นทุนของสินค้าคงคลัง

บัญชี สัญญาซื้อรถยนต์ แบบ Leasing

ผู้ทำบัญชี กับ วุฒิปริญญาตรีต่ำกว่าอนุปริญญา ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

บันทึกบัญชี ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ มีความผิดหรือไม่

รายการ เงินกู้ยืมกรรมการ ต้องมีเอกสาร

เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง

เอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นงบการเงิน กรุงเทพมาหนคร และจังหวัดอื่นๆ

รายละเอียดงบการเงิน มีอะไร

รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี เงินกองทุน

บัญชีสวัสดิการพนักงาน มีเงินสดให้พนักงานกู้ยืม

ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติ

กิจการอสังหาริมทรัพย์

กรรมการลาออก จากตำแหน่ง

หน้าที่ของบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

สาเหตุของการเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

ค่าธรรมเนียมและสถานที่จดทะเบียนพาณิชย์

ประเภทของสินค้าคงเหลือ แบ่งตามประเภทของธุรกิจ

ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่า เช่าซื้อ และขายผ่อนชำระ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

การตรวจนับสินค้าของผู้สอบบัญชี

การรับรู้มูลค่าและการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ส่วนเกินทุน จากการริบหุ้นและการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด

การวิเคราะห์รายการค้า

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประเภทขององค์กรธุรกิจ

วิธีการและแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้กันมากและแพร่หลาย

การเพิ่มทุนและลดทุน ที่มีผลต่อการถือหุ้น

หลักการการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด

การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างระยะยาว

การกำหนดมูลค่าลูกหนี้

การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขาย

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

จดทะเบียนพาณิชย์ต้องจดที่ไหน

การนำตั๋วเงินรับไปขายลด

ค่าเสื่อมราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์

ตราสารอนุพันธ์

ตั๋วเงินรับ ตราสารแสดงสิทธิที่จะได้รับชำระเงินตามจำนวน

การตีราคาสินค้าคงเหลือของอุตสาหกรรม

อัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตอัตราเดียว

ลักษณะของระบบต้นทุนงานสั่งทำ

โครงการลงทุนระยะยาว

วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อกำหนดราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด

การสะสมเงินกองทุน

การวิเคราะห์การลงทุน เพื่อใช้เงินลงทุนของธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

การตีราคาสินค้าคงเหลือโดยอัตรากำไรขั้นต่ำ

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมของยอดขาย ยอดขายรวมที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าในแต่ละชนิด

การใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

การตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

การลงทุนในตราสารหนี้มีประโยชน์อย่างไร

(Visited 19,434 times, 43 visits today)
Scroll to Top