“ศิริวัฒน์” ขานรับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น:เร่งผลักดันจากรัฐสู่ธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 59 Average: 5]

 “ศิริวัฒน์” ขานรับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น:เร่งผลักดันจากรัฐสู่ธุรกิจ

                         “ศิริวัฒน์” ขานรับยุทธศาสตร์รัฐบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เร่งผลักดัน  โดยใช้ความโปร่งใสและธรรมา ภิบาลภาครัฐ ขยายสู่ภาคธุรกิจ

                          นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นภาครัฐเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงได้สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในระดับสูงสุด  เนื่องจากเป็นหน่วยงานบริการประชาชนโดยตรง 

                          ในการนี้ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง รวมทั้งใช้นโยบายเชิงรุกปลุกจิตสำนึกและสร้างการตระหนักให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการปฎิบัติงานให้เกิดขึ้นในสายตาประชาชน  และเพื่อให้เป็นต้นแบบ  บริการที่โปร่งใส  ไร้ทุจริตคอรัปชั่น  จึงกำหนดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ณ  หน่วยงานบริการประชาชน  ชั้น  4   ซึ่งหากพบว่าเจ้าหน้าที่คนใดกระทำการไม่โปร่งใส  ทุจริต   สามารถร้องเรียนได้ทันทีที่สายด่วน  1570  

                           นอกจากนี้ยังมีนโยบายขยายการดำเนินการสู่ภาคธุรกิจ  โดยกระตุ้นให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล  มีคุณธรรม จริยธรรม  ความโปร่งใส  ในการประกอบธุรกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจไทย  ด้วยการเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจที่มีรอบปีบัญชี 2554 นำส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555  ซึ่งหากส่งงบการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีมาตรฐาน พร้อมจัดส่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  จะส่งผลให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ  รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจนั้นๆ และก่อให้เกิดหลักพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล อันจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   
                                                                             
                          ทั้งนี้หากฝ่าฝืน  ส่งงบการเงินล่าช้าหรือไม่ส่งงบการเงิน  ก็จะถูกปรับ  ซึ่งปัจจุบันการกำหนดโทษผู้กระทำความผิดรุนแรงขึ้น  โดยปรับนิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และปรับกรรมการผู้รู้เห็นไม่เกิน 50,000 บาท   นอกจากปรับแล้วยังมีการเรียกตรวจบัญชีอย่างละเอียด  ลงโทษตามกฎหมายบัญชีหากมีการทำผิด พร้อมหมายเหตุแจ้งเตือนในหนังสือรับรองนิติบุคคลว่าไม่ส่งงบการเงิน รวมทั้งนำชื่อขึ้นเว็บไซต์ของกรมฯเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ และถ้าพบว่าไม่นำส่งงบการเงินติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะทำการเพิกถอนหรือขีดชื่อออกจากทะเบียนธุรกิจ
                                               ————————————————————

ที่มา : สำนักบริหารกลาง                                                                                          ฉบับที่   57/ 28  พฤษภาคม 2555 

“ศิริวัฒน์” ขานรับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น:เร่งผลักดันจากรัฐสู่ธุรกิจ
“ศิริวัฒน์” ขานรับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น:เร่งผลักดันจากรัฐสู่ธุรกิจ
(Visited 17 times, 1 visits today)
Scroll to Top