ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 200 คน

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 200 คน"     

                         นายอิทธิพล ช้างหลำ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อ
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 23 ราย  มีเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 760 ล้านบาท  และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 191 คน  ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้แก่

                       1.    ธุรกิจบริการ จำนวน 13 ราย (คิดเป็นร้อยละ 57 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 461 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน รับค้ำประกันหนี้ บริการให้เช่าพื้นที่อาคาร  เป็นต้น  ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์

                       2.    ธุรกิจสำนักงานผู้แทน จำนวน 7 ราย (คิดเป็นร้อยละ 30  ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 21 ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การจำหน่าย การลงทุน การตลาด ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ  ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สเปน สิงคโปร์ และบริติช เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์

                       3.    ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 9 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต) มีเงินลงทุนจำนวน 204 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งแถบรองขอบอลูมิเนียมทำด้วยโพลีโพพีลีนให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ และการค้าส่งแคปซูลที่ใช้สำหรับบรรจุยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และสมุนไพรให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน และสมุนไพร ประเทศที่เข้ามาลงทุนได้แก่ ญี่ปุ่นและเบลเยี่ยม

                       4.    คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 ราย (คิดเป็นร้อยละ 4 ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต)  มีเงินลงทุนจำนวน 74 ล้านบาท  ได้แก่ บริการจัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 500 เควี โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ประเทศที่เข้ามาลงทุนคือ ญี่ปุ่น     

                       ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนปรากฎว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 413 ล้านบาท

                       อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 (มกราคม-พฤษภาคม 2555) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วจำนวน 133 ราย  มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,014 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นร้อยละ 43  และเงินทุนเพิ่มขึ้น 1,234 ล้านบาท


 
ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 200 คน
ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ดเงินลงทุน 760 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 200 คน
(Visited 14 times, 1 visits today)
Scroll to Top