ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤษภาคม 2555

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤษภาคม 2555

 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2555  มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัดทั่วประเทศจำนวน 4,906 ราย  แบ่งเป็นจัดตั้งในกรุงเทพฯ 1,935 ราย ส่วนภูมิภาค 2,971 ราย มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 24,078  ล้านบาทนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด3อันดับแรกคิดเป็นร้อยละ 22 ของการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมด คือ ก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน 443 ราย บริการนันทนาการจำนวน 326 ราย  อสังหาริมทรัพย์จำนวน  288 ราย 

 สถิติจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วประเทศ เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2554

  ซึ่งมีจำนวน  4,862 ราย  เพิ่มขึ้น 44  ราย  คิดเป็นร้อยละและเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดตั้ง เดือนเมษายน 2555 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจำนวน 4,041  ราย  เพิ่มขึ้น 865 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 และเมื่อเปรียบเทียบเดือน (ม.ค.-พ.ค. 55) ของปี 2555  ซึ่งมีจำนวน  25,212 ราย กับ  5  เดือน (ม.ค.-พ.ค.54)ของปี 2554  มีจำนวน  26,100 ราย  ลดลง  888 ราย  คิดเป็นร้อยละ 3   

  สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศสถิติจดทะเบียนเลิกในเดือนพฤษภาคม 2555  มีจำนวน  948  ราย แบ่งเป็นกรุงเทพจำนวน 300  ราย ภูมิภาค 648 ราย  มีเงินทุนจดทะเบียน  4,520  ล้านบาท  สำหรับประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 30 ของการจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือ  บริการนันทนาการจำนวน 127 ราย  ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 119 ราย  อสังหาริมทรัพย์  จำนวน 41  ราย 

    โดยสถิติจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศของเดือนพฤษภาคม 2555 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม  2554  ซึ่งมีจำนวน  681 ราย  เพิ่มขึ้น 267 ราย  คิดเป็นร้อยละ 39  และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนเลิกเดือนเมษายน 2555 มีการจดทะเบียนเลิกจำนวน 797 ราย เพิ่มขึ้น 151  ราย  คิดเป็นร้อยละ 18 และเมื่อเปรียบเทียบเดือน (ม.ค.-พ.ค.55) ของปี 2555  ซึ่งมีจำนวน 4,532  ราย  กับ  5  เดือน (ม.ค.-พ.ค.54) ของปี 2554  มีจำนวน  3,797  ราย  เพิ่มขึ้น 735  ราย  คิดเป็นร้อยละ  19

 ปัจจุบัน  มีจำนวนห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดคงอยู่ทั่วประเทศมีจำนวน  509,144  ราย และบริษัทมหาชนคงอยู่  927  ราย  รวมนิติบุคคลคงอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 510,071   ราย

 ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาวะทางเศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากอัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ (GDP) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากตัวเลขของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ในส่วนของการเลิกกิจการ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สำรวจสาเหตุการจดทะเบียนเลิกจากห้างหุ้นส่วนและบริษัท พบว่า 42 % ของนิติบุคคลที่เลิกกิจการ เกิดจากการไม่ได้โควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หุ้นส่วนขัดแย้ง  หุ้นส่วนเสียชีวิต  ปัญหาสุขภาพของผู้เป็นหุ้นส่วน ฯลฯ  

ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤษภาคม 2555
ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจเดือนพฤษภาคม 2555
(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top