จดทะเบียนบริษัท ราคาเท่าไหร่

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

สิ่งที่เราต้องรู้หากต้องการจะไปจดทะเบียนบริษัท เอง ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท เป็นเท่าไร !!! ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท ทางกรมพัฒนาฯ ได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนต่างไว้เป็นตรางค่าธรรมเนียมไว้แล้ว แต่ครั้งนี้จะพูดถึงแค่ว่าค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท จะเป็นเท่าไร หากดูจากตรางค่าธรรมเนียมแล้วจะแบ่งออกมาเป็นค่าธรรมเนียมบริษัทได้ดังนี้ จดทะเบียนบริษัทจำกัด   บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-
1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 50.-           (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-

2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท
2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน) 400.-
2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน

(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-
(2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 50.-                (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-

3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-
3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-

4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด 5,000.-
5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ       ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-
5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-           (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)
5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-

6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท
6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท) 400.-
6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน             คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท 500.-           (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)             เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
6.3 จดทะเบียนลดทุน 400.-
6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ 400.-
6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ 400.-
6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ คนละ 400.-
6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 400.-
6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 400.-
6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-
6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา 400.-
6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-

7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี 400.-
8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี 400.-
9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี 400.-
10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี 400.-
11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 400.-

แต่ถ้าเราจะสรุป ค่าธรรมเนียมในการ จดทะเบียนบริษัท แบบพื้นฐานได้ดังนี้
ตั้งบริษัท 5,000
ค่าบริคณห์สนธิ 500
ค่าอากร 400
ค่าคัดสำเนาเอกสาร 450
รวม 6,350

จดทะเบียนบริษัท ราคาเท่าไหร่
จดทะเบียนบริษัท ราคาเท่าไหร่
(Visited 31 times, 1 visits today)
Scroll to Top