สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง

Click to rate this post!
[Total: 54 Average: 5]

                หลากหลายกรณีที่อาจจะส่งผล ทำให้ข้อมูลของผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงไป หรือแม้กระทั่งผู้ที่ยังไม่เคยได้ทำประกันสังคม หากต้องการจะทำประกันสังคม ย่อมต้องติดตามกับบริษัทประกันสังคมโดยตรง เพราะฉะนั้นแล้ว ทุก ๆ ข้อมูลของกลุ่มลูกจ้าง ที่ต้องการเข้ามาเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ ย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ส่วนข้อมูลที่ควรอัพเดท หรือจำเป็นจะต้องมีการแจ้งข้อมูลแก่บริษัทประกันสังคม หากมีการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ กรณีลูกจ้างที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนประกันสังคม สำหรับลูกจ้างรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนประกันสังคม หรือแม้กระทั่งลูกจ้างคนนั้น อาจจะยังไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนหน้านี้ ให้นายจ้างทำการแจ้งเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้กับลูกจ้างทันที ซึ่งลูกจ้างจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์เท่านั้น และไม่ควรเกินหกสิบปีบริบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกัน โดยจะต้องมีการยื่นหนังสือนำส่ง เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบขึ้นทะเบียน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ที่นายจ้างได้รับลูกจ้างรายนี้เข้ามาทำงาน กรณีที่ลูกจ้างรายใหม่ ได้เป็นผู้ประกันตนมาก่อนแล้ว สำหรับลูกจ้างรายใหม่ ที่เคยเป็นผู้ประกันตนจากสถานประกอบการอื่นมาก่อนแล้ว นายจ้างจะต้องแจ้งการรับลูกจ้างเข้าทำงาน โดยใช้แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างรายนี้เข้ามาทำงาน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตน สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกันตน นายจ้างจะต้องรีบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด กับสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งถัดจากเดือนที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนายจ้าง ให้นายจ้างใช้หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง นายจ้าง โดยนายจ้างจะต้องยื่นที่สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่หรือจังหวัด ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง กรณีที่ลูกจ้างลาออก สำหรับกรณีที่ลูกจ้างลาออก หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว HR จะต้องทำการแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคม โดยใช้แบบ สปส.6-09 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งนายจ้างจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งสิ้นสุด ความเป็นผู้ประกันตนล่าช้า เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ย่อมส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งความเปลี่ยนแปลงของผู้ประกันตน ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนายจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อชี้แจงข้อมูลแบบอัพเดท ให้กับสำนักงานประกันสังคมได้รับทราบ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนต่อไป

สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันสังคม เมื่อผู้ประกันตนมีการเปลี่ยนแปลง

(Visited 19 times, 1 visits today)
Scroll to Top