5 ข้อ ของการที่ต้องเป็นผู้นำ

Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 5]

                 ในการกำเนิดมาเป็นชีวิตของสัตว์ชั้นสูงนั้น และโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นับว่ามีพัฒนาการทางสมองที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิต ไม่เคยมีอะไรใครหรืออะไรกำหนดว่าใครคนนั้นคนนี้ต้องเป็นผู้นำ ในกระบวนการวิวัฒนาการของแมนเดล ระบุไว้ว่า ในการรวมฝูงเกิดจากการเรียนรู้ที่จะป้องกันตนเอง และตัวที่เป็นจ่าฝูงนั้นก็มากกการเป็นตัวที่มีประสบการณ์และความรู้มากกว่าตัวอื่น ซึ่งจะทำให้ตัวอื่นยอมทำตามนั่นก็เพราะ ทำตามแล้วปลอดภัย เดินตามแล้วมีอาหารกินไม่อดอยาก นั่นคือสัตว์

                ในคนก็มีลักษณะคล้ายๆกัน  แต่คนใช้กระบวนการทางความคิดของสมองมากกว่าสัตว์ เพราะในการนำกลุ่มของคนนั้นมันมีอยู่หลากหลายขั้นตอน การที่คนเราจะเป็นผู้นำนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่าย แม้จะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนัก สมัยนี้ถ้าคุณอยากมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณต้องทำให้ได้อย่างเดียวคือ การเป็นผู้นำ  คุณต้องทำให้องค์กรเห็น    อย่าง คือ  ความสามารถ และความเป็นผู้นำในตัวของคุณ  เพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณโดดเด่นเป็นจ่าฝูงได้  มีแนวทางคือ

1. คิดไว้เสมอว่าทุกๆคนมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัว สิ่งมีชีวิตเกิดมามีทักษะการนำพาคนเองให้รอด ให้ประสบผลสำเร็จอยู่แล้ว และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ คือสิ่งบ่งบอกความสามารถและความเป็นผู้นำของคุณ
2. อย่ากลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับ ถ้าคุณคิดว่าเหตุผลและแนวทางที่คุณทำและแสดงออก หรือสิ่งที่คุณพูดกับคนส่วนใหญ่นั้น คือความถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล และมีผลดีต่อองค์กร หรือต่อส่วนรวมอย่างไม่ต้องสงสัย ย่อมเป็นที่เห็นด้วยและยอมรับของคคนทุกคน
3.อย่ากลัวที่จะแสดงออก ถ้าการแสดงออกนั้นเป็นเหตุเป็นผล และเป็นจังหวะจะโคนที่ดี และเป็นไปตามสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดและเห็นพ้อง หรือบางครั้งการขัดแย้งคัดง้างต้องมีเหตุผลที่เหนือกว่าและมีหลักเกณฑ์ที่ดีกว่า เป็นที่ยอมรับของทุกคน
4.อย่ากลัวที่จะถูกต่อต้าน  การต่อต้านนั้นย่อมมีทุกการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นที่ต้องการ หรือเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากกว่าเดิม สมเหตุสมผลกว่าเดิม เราก็จะ๔กยอมรับในความเป็นผู้กล้าเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็คือคุณสมบัติของผู้นำ
5.อย่ากลัวที่จะล้มเหลว เพราะการล้มเหลวของการพยายามที่จะเป็นผู้นำย่อมดีกว่าการเป็นผู้ตามที่มีแต่ความล้มเหลว  มันต่างกันเหมือนกับว่า อีกคนล้มเหลวเพราะสอบตกไม่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนองค์กรลูกจ้างของบริษัท กับลูกจ้างอีกคนที่ล้มเหลวเพราะคุณสมบัติไม่พอจะได้รับเงินเดือนเพิ่ม ค่าและศักดิ์ศรีมันต่างกัน ดังนั้น การที่คนเราจะประสบผลสำเร็จได้สิ่งหนึ่งจะต้องมีนั่นก็คือ จิตวิญญาณของการเป็นผู้นำ เพราะความเจริญก้าวหน้า หรือโอกาสของคนที่เป็นผู้นำนั้น มันแตกต่างกันคนละเรื่องกับการเป็นผู้ตามอย่างเดียวตลอดไป

5 ข้อ ของการที่ต้องเป็นผู้นำ
5 ข้อ ของการที่ต้องเป็นผู้นำ

(Visited 2 times, 1 visits today)
Scroll to Top