ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )

Click to rate this post!
[Total: 417 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงิน จึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย  เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชี โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบัน แล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
(Visited 2,041 times, 1 visits today)
Scroll to Top