ตลาดแบบขายตรง

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]
ตลาดแบบขายตรง

ตลาดแบบขายตรง
ขายตรง หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้ริโภคโดยตรงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือขอผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระ
ตลาดแบบตรง หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภค
ผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้จำหน่ายอิสระ ตัวแทนขายตรงผู้ประกอบธุรกิจขายตรง หรือผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้จำหน่ายอิสระ
ผู้จำหน่ายอิสระ หมายความว่า บุคคลท่ำด้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจขายตรง และนำสินค้าหรือบริการดังกล่าวไปเสนอขายตรง
ตัวแทนขายตรง หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รัมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกกิจขายตรงห้นำสินค้าหรือบริการไปเสนอขายตรงต่อผู้บริโภค 

ตลาดแบบขายตรง
ตลาดแบบขายตรง
(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top