บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง

Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง

การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
 
  ตั้งแต่ปีภาษี 2551 เป็นต้นไปบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและกองมรดก ที่ยังไม่ได้แบ่ง) สามารถบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 โดยแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปีโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศอธิบดีฯภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 176 ) ดังนี้ 
 
1. ผู้มีเงินได้เมื่อคำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป

 
2. ผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิบริจาคต้องแสดงเจตนาไว้ในช่องที่กำหนดไว้ในแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะบริจาคหรือไม่บริจาคและระบุรหัสพรรคการเมืองที่ต้องการบริจาคหากไม่ระบุความประสงค์หรือไม่ระบุ รหัสพรรคการเมืองถือว่าไม่ได้แสดงเจตนาบริจาคตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 
  ( 1 )  ระบุรหัสพรรคการเมืองที่ต้องการบริจาคได้เพียง 1 พรรคการเมืองหากแสดงเจตนาเกินกว่า 1 พรรคการเมืองถือว่าไม่ประสงค์ จะบริจาคให้พรรคการเมืองใด
 
  ( 2 )  เมื่อแสดงเจตนาบริจาค ให้แก่พรรคการเมืองใดแล้ว ห้ามปลี่ยนแปลง 
 
  ( 3 )  พรรคการเมืองที่ผู้บริจาคจะแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้ได้ในปีภาษีใดจะต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนพรรคการเมืองในปีภาษีนั้น หากพรรคการเมืองที่แสดงความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้สิ้นสภาพเลิกหรือยุบตามกฎหมายในปีภาษีใดให้ถือเสมือนว่า ไม่มีพรรคการเมืองนั้น ที่จะได้รับการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีในปีภาษีนั้น
 
  สามารถค้นหารหัสพรรคการเมืองได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งhttp://www.chanetee.co.th/uploads/chanetee2.gifหรือจากเว็บไซต์กรมสรรพากรwww.rd.go.th 
 
 
3. การแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองตาม 2. ห้ามมิให้นำไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร
 
4. ผู้มีเงินได้ซึ่งมีสิทธิระบุการแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ให้ถือตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 
  ( 1 )  กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว ให้ฝ่ายที่มีเงินได้เป็นผู้ระบุความประสงค์ในแบบฯ
 
  ( 2 )  กรณีสามีหรือภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และแยกยื่นแบบฯหรือรวมยื่นแบบฯแต่แยกคำนวณภาษีให้สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ในแบบฯ 
 
  ( 3 )  กรณีสามีหรือภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และรวมยื่นแบบฯรวมทั้ง รวมคำนวณภาษี
ให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิระบุความประสงค์ของตนเองในแบบฯโดยกรอกรายละเอียดการคำนวณแยกรายการบุคคลในใบแนบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2551 รายละเอียดคำนวณ ภ.ง.ด.90/91 แยกรายบุคคลกรณีคู่สมรสรวมคำนวณภาษีและบริจาคภาษี แก่พรรคการเมือง” (แล้วแต่กรณี) ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร HOT MENU > Download > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ > ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ” 
  อนึ่งหากผู้มีเงินได้คำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้วมีเงินภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไปและมีภาษีหักที่จ่ายไว้เกินกว่า เงินภาษีที่ต้องชำระเมื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินพร้อมทั้งแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองด้วยกรมสรรพากรจะหักเงินบริจาคดังกล่าวจากเงินภาษีที่ต้องชำระดังนั้นการบริจาคเงินภาษีดังกล่าวไม่มีผลต่อเงินภาษีที่ขอคืนไว้แต่อย่างใด 

บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง
บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมือง
(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top