ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจมีกี่รูปแบบ

Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

ประเภทของธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ
-กิจการร้านเจ้าของคนเดียว (Individual Proprietorship) เป็นกิจการขนาดเล็กไม่ต้องใช้เงินทุนมากเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารงานเองรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวนหลักการบัญชีต้องแยกกิจการออกจากเจ้าของข้อดีคือบริหารงานอย่างรวดเร็วการตัดสินใจเกิดจากเจ้าของคนเดียวข้อเสีย คือ ขยายทุนได้น้อย เสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมีสัญญาเข้าเป็นหุ้นส่วน กำหนดเงื่อนไขในการบริหารงานการแบ่งกำไรและการมอบหมายให้เป็นผู้บริหารแยกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็น 2 ชนิด คือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนอาจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่จดก็ได้ถ้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าไม่จดทะเบียนมีฐานะเป็นคณะบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  ถ้าไม่จดทะเบียนมีฐานะเป็นคณะบุคคลเสียภาษีเงินได้ในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจะทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนรับผิดชอบชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนหุ้นส่วนที่เหลืออาจจะเป้นผู้รับผิดชอบโดยจำกัดจำนวนหรือไม่จำกัดจำนวนก็ได้ ผู้บริหารงานจะต้องเป็นหุ้นส่วนที่รับผิดชอบชำระหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนเท่านั้น การเสียภาษีเงินได้เสียในอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
-บริษัทจำกัด (Corporation or Limited Company) ต้องมีผู้ก่อการตั้งอย่างน้อย 3 คนร่วมกันจดทะเบียนตั้งบริษัทโดยกำหนดวัตถุประสงค์จำนวนทุนจำนวนหุ้นจดทะเบียนชัดเจนทุนของบริษัทต้องแบ่งเป็นหุ้นราคาตามมูลค่า (Par Value) ในราคาหุ้นละเท่า ๆ กัน เมื่อรับอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคลผู้ซื้อหุ้นมีฐานะเป็นเจ้าของเรียกว่า ผู้ถือหุ้น
 

 ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจมีกี่รูปแบบ
ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจมีกี่รูปแบบ
(Visited 157 times, 1 visits today)
Scroll to Top