ปัญหาการนำเข้าสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 130 Average: 5]
ปัญหาการนำเข้าสินค้า

  ปัญหาการนำเข้าสินค้า
-การขายสินค้าที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่ขายมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ขายต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ
-ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ให้แก่ผู้ซื้อ
-ผู้ซื้อซึ่งนำเข้าสินค้าได้มีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ตามมาตรา 83/8 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
-ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้า จะต้องมีหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรที่ออกให้ผู้ซื้อ เก็บรักษาไว้พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ 

ปัญหาการนำเข้าสินค้า
ปัญหาการนำเข้าสินค้า
(Visited 218 times, 1 visits today)
Scroll to Top