ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มิใช่นิติบุคคลหรือนิติบุคคลใดหากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า1.8 ล้านบาทต่อปีมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขาย 

ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top