ภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่า

Click to rate this post!
[Total: 65 Average: 5]

ภาระภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่า

การโอนสิทธิค่าเช่า ถือเป็นการโอนสิทธิเรียกร้อง ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306  ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) ถือเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีกฏหมายกำหนดให้หักภาษีที่จ่าย ซึ่งรวมถึงสิทธิของค่าลิขสิทธิ์กับค่าแห่งกู๊ดวิลล์  ซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณเป็นรายได้ในการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.51) และเป็นรายได้ที่ถูกบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าผู้ประกอบการกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การโอนสิทธิค่าเช่าไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์

                                                                                                                         ภาระภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่า
 

ภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่า
ภาษีของการโอนสิทธิค่าเช่า
(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top