วิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

                      ก่อนที่จะวิเคราะห์การศึกษาไทยในอนาคต ก็ต้องมาดูการศึกษาไทยในปัจจุบันก่อน ที่ว่ามีปัญหาและจุดบกพร่องต่างๆมากมาย ในปัจจุบันระบบการศึกษาไทยไม่มีศักยภาพที่ดีเพียงพอ ทำให้สังคมการศึกษาไทยมีปัญหาเป็นอย่างมาก เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสอนให้อยู่ในสังคมที่ดีพอ ทำให้ไมสามารถสร้างประโยชน์ส่วนรวมได้ดีเท่าไหร่นัก การพัฒนาระบบการศึกษาไทย ยังคงต้องพัฒนาไปอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติปัญหาเด็กไทย และการสร้างประโยชน์ต่างๆ ในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ทุกๆคนที่มีบุตร ส่งบุตรเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ                

                    เมื่อมาถึงจุดนี้ทำให้มองไปเห็นอนาคตของการศึกษาไทยได้อย่างชัดเจนเลยว่า ในอนาคตประเทศไทยจะมีระบบเศรษฐกิจด้านวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างจะชัดเจน และได้รับความนิยมในการพัฒนาทางด้านการศึกษามากขึ้น และทำให้สังคมการศึกษาและสังคมส่วนรวมมีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน มีคุณภาพมากกว่าปัจจุบัน ทำให้สังคมมีความยั่งยืน และได้รับการพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันสังคมไทยอาจจะไม่ค่อยสามัคคีกันซักเท่าไหร่ แต่ในอนาคตเมื่อการศึกษาได้รับการพัฒนามากกว่านี้ จะทำให้เกิดความกลมเกลียวมากขึ้น และประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาและสังคมโลกมากกว่าเดิม เพราะว่าคนไทยยุคใหม่สนใจเทคโนโลยีกันมาก โอกาสที่จะทำให้เกิดการพัฒนาก็มีโอกาสได้มากเช่นกัน แม้ว่าในอนาคตการศึกษาแบบใหม่ๆ จะเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม ก็ต้องมีการเน้นการสร้างคน สร้างงานให้เข้ากับการพัฒนาประเทศ      ผู้เรียนจึงต้องเลือกเรียนในสาขาอาชีพที่ตัวเองถนัดเป็นหลัก เพื่อสร้างสติปัญญาในด้านที่ถนัด ทั้งนี้ก็ต้องยกระดับแรงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น และนี่จะเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับปฐมวัย  การศึกษาระดับพื้นฐาน หรือความสำคัญในการศึกษาสิ่งต่างๆ ซึ่งจะมีมาตรฐานทั้งการสอน และผู้ได้รับการศึกษาอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามต้องดูกันไปเรื่อยว่าๆ มาตรฐานในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาบ้างหรือยัง แหล่งการเรียนรู้มีการเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ สถานที่ศึกษาพัฒนาไปถึงไหน มีการส่งเสริมด้านใดบ้าง ต่อให้เป็นระดับอุดมศึกษาก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุด เพื่ออนาคตของชาติ

วิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร
วิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top