กรณีคลอดบุตร

Click to rate this post!
[Total: 49 Average: 5]

กรณีคลอดบุตร
ประกันสังคมจะได้รับสิทธิต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทมบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับสิทธิ ซึ่งสิทธิกรณีคลอดบุตร คือ
-เข้ารับบริการทางแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆยกเว้นค่าใช้จ่ายบริการพิเศษอื่นๆ
-กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์สถานพยาบาลอื่นให้สำรองเงินจ่ายค่าคลอดบุตรไปก่อน และสามารถเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 12,000 บาท/ครั้ง
-กรณีสามีภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิรวมกันไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบตุรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตุรได้อีก
                                                                                                                                                   กรณีคลอดบุตร
 

กรณีคลอดบุตร
กรณีคลอดบุตร
(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top