ภาษีมูลค่าเพิ่มนิติบุคคลอาคาร

Click to rate this post!
[Total: 86 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด
นิติบุคคลอาคารชุดต้องกระทำกิจการเฉพาะเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางหรือกะทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้
นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่กระทำกิจการใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมาย ว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้
นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่ขายสินค้าหรือให้บริการใดกับบุคลอื่น ซึ่งมิใช่เจ้าของห้องชุดนั้น
และนิติบุคคลอาคารชุดไม่ต้องนำเงินกองทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคที่เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป้นอย่างอื่นที่เรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุดมารวมเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด

ภาษีมูลค่าเพิ่มนิติบุคคลอาคาร
ภาษีมูลค่าเพิ่มนิติบุคคลอาคาร
(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top