ระบบการศึกษา

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

                ระบบการศึกษา มีองค์ประกอบที่หลากหลาย มีส่วนประกอบเป็นระดับชั้นต่างๆ โดยแต่ละระดับชั้นจะมีขั้นตอนการศึกษาที่แตกต่างกัน ทำให้มีประเภทของการศึกษาที่หลากหลายและมีประเภทการเรียนการสอนที่หลากหลายกระบวนการ สำหรับการศึกษาไทยในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นระบบ 6-3-3 คือ แบ่งออกเป็น ประถม 1-6 , มัธยมต้น 1-3, และมัธยมปลาย 4-6 ซึ่งมีประเภทการเรียนกาสอนในระบบการศึกษาทั้งแบบในระบบของโรงเรียน, การศึกษาในระบบของนอกโรงเรียน และการศึกษาแบบตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการปล่อยให้ผู้เรียนได้ทำการเรียนรู้และศึกษาเองตามธรรมชาติตามอัธยาศัยของตัวเอง ซึ่งทุกวันนี้ระบบการศึกษาแต่ละประเภทก็เป็นวิธีการสอนแบบโหมดออฟเลิร์นนิ่ง แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการศึกษาที่แบ่งออกเป็นสองระดับคือการศึกษาในแบบพื้นฐานที่ต้องทำการเรียนอย่างน้อย 12 ปี ประกอบไปด้วยการศึกษาในระดับปฐมวัย การศึกษาในระดับประถมศึกษา และการศึกษาในระดับมัธยม ต่อมาเป็นการศึกษาในดับอุดมศึกษา ซึ่งจะมี 2 ระดับคือระดับต่ำกว่าปริญญา และในระดับปริญญา โดยแบ่งออกเป็นระบบการศึกษาย่อยๆคืออาชีวิศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่ ในมาตรา 15 ได้ระบุเอาไว้ว่า การศึกษาในระบบได้มีการกำหนดเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องศึกษาตามวิธี ศึกษาตามหลักสูตร และต้องมีระยะการศึกษาที่ชัดเจน พร้อมทั้งต้องใช้การวัดประเมินผลกำหนดเงื่อนไข ต่อมาเป็นการศึกษานอกระบบ คือจะมีความยืดหยุ่นในการศึกษาที่มากกว่า ซึ่งจะเน้นความสอดคล้องในการศึกษาเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการให้เหมาะสม และสำหรับการศึกษาตามอัธยาศัยก็ปล่อยให้คนที่ต้องการเรียนรู้และต้องการศึกษาจากแหล่งความรู้รอบตัว ส่วนในมาตรา 16 ได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าการศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามกระทรวงกำหนด ต่อมาที่มาตรา 17 จะเป็นการศึกษาภาคบังคับ ด้านมาตราที่ 18 จะเป็นการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบไปด้วยสถานการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย , การเรียนในโรงเรียน และการเรียนในศูนย์การเรียน นอกจากนี้คือการศึกษาตามมาตรา 18, 19, 20 และ 21 คือต้องมีการศึกษาที่ครอบคลุม และต้องมีกฎหมายเข้ามาใช้ตามสถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาประเภทใดก็ตาม นอกจากนี้ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วย และนี่ก็เป็นระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน ที่ยังคงยึดถือนำมาใช้ในระบบการศึกษาไทยในทุกวันนี้

ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษา

(Visited 13 times, 1 visits today)
Scroll to Top