ประโยชน์ของกระดาษทำการ คือ ( Benefits of paper making )

Click to rate this post!
[Total: 364 Average: 5]

การจัดทำกระดาษทำการ มี วัตถุประสงค์ ดังนี้

– เพื่อช่วยจำแนกประเภทของบัญชีให้ง่ายขึ้น ในกรณีที่เลขผังบัญชีไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระเบียบ

– เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการปรับปรุงรายการและการปิดบัญชี

– เพื่อช่วยประหยัดเวลาและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับปรุงรายการ และการจัดทำงบการเงิน

– เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการทราบผลของการดำเนินงานและฐานทางการเงินของกิจการได้รวดเร็วมากขึ้น โดยมิต้องรอให้ถึงวันปิดงบการเงิน

– เพื่อช่วยให้ค้นพบข้อผิดพลาดในการปรับปรุงรายการและ/หรือการปิดบัญชีครบถ้วนหรือไม่ ตลอดจนการค้นพบข้อผิดพลาดจากการผ่านรายการทางบัญชีจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภท

ประโยชน์ของกระดาษทำการ คือ ( Benefits of paper making )
ประโยชน์ของกระดาษทำการ คือ ( Benefits of paper making )
(Visited 2,523 times, 1 visits today)
Scroll to Top