เหตุผลสำคัญที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชีและลักษณะของระบบบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

การทำระบบบัญชีของบริษัท ก็เพื่อบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้น และเพื่อรวบรวมรายรับและรายจ่ายของกิจการ รวมถึงการคำนวณกำไรหรือขาดทุนในการดำเนินงานสำหรับงวดที่ผ่านมา โดยการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการวางแผน
จากการใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาในการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งการทำระบบบัญชีก็คือแบบแผนของการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่มีการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและการจำแนกประ เภทบัญชี เป็นการบันทึกบัญชีเพื่อกำหนดแบบพิมพ์เอกสารและสมุดบัญชีด้วยการจัดทำรายการ และการใช้และรักษาเอกสารและสมุดบัญชีของธุรกิจ
1.ระบบบัญชีมีความสำคัญต่อธุรกิจ
ระบบบัญชีจะช่วยในเรื่องของการบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างครบถ้วน ช่วยทำให้ได้ตัวเลขของข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ทำให้ได้ข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชี โดยสามารถนำมาใช้ในการวางแผนได้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลจากระบบบัญชี นำมาใช้ในการควบคุมในเรื่องของการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแผน โดยข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชีนั้นจะช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทางการเงินได้
2.ส่วนประกอบของระบบบัญชี
ส่วนประกอบของระบบบัญชี มีทั้งแบบที่เป็นการพิมพ์เอกสารและรายงาน,ผู้ปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ โดยจะต้องมีการวางระบบบัญชีใหม่ทั้งระบบโดยเฉพาะกิจการที่เปิดใหม่และกิจการที่ดำเนินงานมาแล้ว แต่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ การปรับปรุงระบบบัญชี ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินงานมานาน แต่ต้องการปรับปรุง คือจะต้องมีการปรับปรุงบางแผนก หรือปรับปรุงทุกแผนกในองค์ประกอบของระบบบัญชีบางอย่าง อย่างการปรับปรุงในวิธี การปฏิบัติงาน
3.คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชี
คุณสมบัติของผู้วางระบบบัญชีทางด้านวิชาการ จะต้องมีความรู้ทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลักวิชาการบัญชีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารงานทางด้านกฎหมาย โดยจะมีคุณ สมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาจจะไม่มีตำราให้เรียนโดยเฉพาะ แต่จะเกิดจากความสนใจและมุ่งมั่นในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ โดยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีก็คือความเชื่อมั่นในตนเอง และความสามารถในการจูงใจคน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถนำความรู้ทางวิชาการมาอธิบาย ให้ผู้อื่นเข้าใจ และเข้าใจการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
การบริหารงานที่ดีมีความสำคัญต่องานในการวางระบบบัญชี ซึ่งผู้วางระบบบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านหลัก การบริหารงานด้วย เพราะการวางระบบบัญชีต้องนำหลักการบริหารงานมาใช้เป็นองค์ประกอบเพื่อให้การปฏิบัติงานตามระบบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดทำผังการแบ่งงาน เพราะจะทำให้เห็นการทำงานได้อย่างชัดเจน ทำให้เห็นภาพรวมของกิจการได้ เพราะถ้าหากผู้วางระบบบัญชีไม่มีความรู้ด้านการบริหาร ก็จะไม่สามารถกำหนดทางเดินของงานให้สอดคล้องกับผังทางเดินของเอกสารตามระบบบัญชีได้

เหตุผลสำคัญที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชีและลักษณะของระบบบัญชี
เหตุผลสำคัญที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชีและลักษณะของระบบบัญชี

(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top