ทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

การกำหนดทางเดินทางของงาน หรือเอกสารที่เหมาะสมจะทำให้การปฏิบัติงานตามระบบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการจัดบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ให้เหมาะกับการคัดเลือกคนเข้าทำงานตามระบบบัญชี ที่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องมีการวางแผนระบบบัญชี ก็คือการจัดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับข้อมูลทางการ เงิน ตั้งแต่การออกแบบฟอร์มเอกสาร สมุดบัญชี การบันทึก และการแยกประเภทข้อมูลรวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อทำการเสนอข้อมูลบัญชีแก่ผู้เกี่ยวข้องของกิจการ หลักการทำระบบบัญชีสำคัญต่อฝ่ายบริหาร ข้อมูลของฝ่ายบริหารจะเป็นข้อมูลที่ถือได้ว่ามีรายละเอียดมากกว่าข้อมูลที่เสนอต่อบุคคลภายนอก ซึ่งระบบบัญชีถือได้ว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะจะช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิด ชอบให้ลุล่วงไปด้วยดี และยังทำให้สามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างฝ่ายบริหาร ที่มีความต้อง การข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ โดยจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการประเมินผลของการตัดสินใจในการบริหารงาน และช่วยในการวางแผนธุรกิจในอนาคตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีความละเอียดทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและความเป็นไปของธุรกิจอย่างใกล้ชิด หลักการทำระบบบัญชีต่อ บุคคลภายนอก บุคคลภายนอกที่ว่านี้ก็คือผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมสรรพากรหรือ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งโดยปกติข้อมูลที่เสนอต่อบุคคลภายนอก จะเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้ และจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีอิสระเสียก่อน คือผลการดำเนินงานของธุรกิจและในส่วนของรายงานฐานะทางการเงินของธุรกิจ นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดทำข้อมูลบางอย่างซึ่งกฎหมายกำหนด และยังมีรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ ระบบบัญชีมีความสำคัญกับธุรกิจเล็กๆ ระบบบัญชียังเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งของฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ ซึ่งธุรกิจเล็กๆ อาจจะเห็นความสำคัญของระบบบัญชีไม่ชัดเจน เจ้าของธุรกิจสามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานด้วยตนเองให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เนื่องจากธุรกิจจะมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ออกเป็นหลายส่วน ทำให้มีผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมอบอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน และมีการขยายขอบเขตของการดูแลให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ระบบบัญชีก็มีความสำคัญมากเช่นกัน เพราะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการดำเนินธุรกิจเล็กๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้การจัดทำข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นเครื่องมือในการป้องกันรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้มีการเกิดการทุจริต สูญหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่สมควรนั่นเอง

ทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี
ทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี
(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top