ความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงการวางระบบบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

                ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการอาจจะเกิดข้อสงสัยในการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในว่า การวางระบบบัญชีของบริษัทจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรต่อกิจการบ้าง และก่อนที่จะทำการวางระบบบัญชีควรจะคำนึงถึงอะไร และเมื่อวางระบบแล้วควรจะได้อะไรตอบกลับมา ซึ่งสิ่งที่ผู้วางระบบบัญชี ผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าของกิจการ ควรจะต้องคำนึงจะต้องทำการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจในการวางระบบบัญชีหรือจะทำการปรับปรุงใดๆ อย่าวางระบบบัญชีหรือปรับปรุงตามแฟชั่น การทำระบบบัญชี ไม่ควรทำตามอย่างผู้อื่น และไม่ควรทำตามกระแสเทรนด์ โดยไม่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง เพราะการวางระบบจะต้องมีความครบถ้วนที่ถูกต้องของรายการที่เกิดขึ้น ซึ่งการกระทำการใดๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงการบันทึกราย การบัญชีด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม ที่อาจเป็นการเสี่ยงต่อความสูญเปล่าทั้ง ความพยายามหรือ ความตั้งใจ เวลา และทรัพย์สินเงินทอง เนื่องจากจะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่จะนำไปใช้ในการบริหารงาน ซึ่งการวางระบบบัญชีที่ดี จะต้องมีการสอดคล้องไปกับธรรมชาติของการทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นจริง ระบบต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาจะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการดำเนินงาน จะได้ไม่ทำให้เกิดการผิดพลาดได้อย่างง่าย การทำระบบบัญชีที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริหาร ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการนั้นควรจะรู้ความต้องการของตนเองในการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาก่อน ก่อนที่จะให้ผู้วางระบบบัญชีทำการวางระบบบัญชี เพื่อที่จะทำให้การวางระบบนั้นสามารถรองรับความต้องการของเจ้าของกิจการได้ ระบบบัญชีที่มีการควบคุมภายในอย่างดีจะสามารถป้องกันการทุจริตอย่างได้ผลในทุกๆเรื่อง แต่อาจไม่ใช่ระบบบัญชีที่ดีที่สุดเสมอไป แต่ระบบบัญชีที่ดีจะต้องมีความสอดคล้องกับการทำงานและมีการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับ สภาพการดำเนินธุรกิจรวมถึงขนาดของกิจการนั้นๆ และจะต้องสอดคล้องต่อนโยบายในการดำเนินกิจการ ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้ดีในกิจการแบบเดียวกัน อาจไม่สามารถใช้ได้ดีกับอีกกิจการหนึ่งก็ได้ หลักในการทำระบบบัญชีที่ดี การทำระบบบัญชีที่ดีจะต้องมีการเสนอรายงานตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการเสนอรายงานบางอย่างอาจช้ากว่าที่ควรจะเป็น แม้เพียงชั่วเวลาเดียวก็อาจทำให้คุณค่าของรายงานเหลือเท่ากับศูนย์ หรือการรายงานที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการสับสน หรือแบ่งแยกความสนใจในรายงานที่สำคัญออกไป การวางระบบบัญชีจำเป็นต้องใช้ศิลปะและศาสตร์อีกหลายแขนง ทำให้การวางระบบบัญชีที่ดีที่เหมาะสมกับกิจการจะต้องเกิดจากการรวมตัวของแต่ละแผนกในบริษัท และนักบัญชีที่มีประสบการณ์ อย่างบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร และบัญชีภาษีอากร โดยผู้วางระบบบัญชีหรือฝ่ายบัญชีจะต้องยอมรับคำแนะนำหรือ ข้อขัดแย้งจากผู้อื่นและยังจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร และทุกๆฝ่าย ที่สามารถประสานงานและอธิบายถึงเหตุผลต่างๆได้อย่างชัดเจน แต่หากฝ่ายบัญชีไม่มีคุณสมบัติหรือประสบการณ์เพียงพอ อาจต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติมาชดเชย

ความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงการวางระบบบัญชี
ความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงการวางระบบบัญชี

(Visited 34 times, 1 visits today)
Scroll to Top