เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านระบบบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 90 Average: 5]

            การทำบัญชี ก็คืองานประจำที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและทำการรวบรวมข้อมูลประจำวันเพื่อที่จะให้สามารถจัดทำงบการ เงินได้ บุคคลผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี ก็คือนักบัญชี ส่วนผู้ที่มีหน้าที่บันทึกและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการ เงินประจำวันเรียกว่า ผู้ทำบัญชี ซึ่งบัญชีที่ทำโดยทั่วไปคือ บัญชีเงินเดือน ,การออกใบกำกับสินค้า, บัญชีลูกหนี้ ,บัญชีเจ้าหนี้ , การรับเงิน ,การพิมพ์เช็คและหักบัญชี ฯลฯ การทำบัญชีเงินเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การทำบัญชีเงินเดือนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่จะต้องมีการจดอย่างเดียว การทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ จะได้ไม่มีผลกระทบกระเทือนแต่อย่างใดกับลูกค้า เมื่อพนักงานคุ้นเคยและยอมรับการใช้คอมพิวเตอร์ จึงค่อยขยายงานไปด้านอื่นๆ ซึ่งขั้นตอนแรกของการทำบัญชีเงินเดือนคือ การจัดทำแฟ้มข้อมูลหลักว่ามีใครเป็นพนักงานบ้าง อยู่แผนกใด อัตราเงินเดือนเท่าไหร่ หักภาษีและอื่นๆ เท่าใด และจะต้องแจ้งให้คอมพิวเตอร์ทราบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ทุกๆ งวด อย่างผู้ใดเข้าหรือออก ผู้ใดทำงานนอกเวลา หรือผู้ใดลาหยุดเกินกำหนดจนต้องหักเงินเดือน ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณเงินเดือนเงินหักต่างๆ แล้วจัดการพิมพ์รายการ พิมพ์เช็คและพิมพ์รายงานสรุปต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ข้อดีของการทำบัญชีเงินเดือนที่ควรใช้คอมพิวเตอร์ การทำบัญชีเงินเดือนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ปัจจุบันตามองค์กรต่างๆ หันมาใช้การทำบัญชีระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น ยิ่งองค์กรไหนมีพนักงานหลายพันคน และมีรายการทำงานนอกเวลามากมาย มีการลาหยุดและการจ้างรายวันพิเศษ อาจจะยุ่งยากในการทำให้ต้องคำนวณใหม่ทุกครั้งและต้องคำนวณให้เสร็จในเวลาที่จำกัดเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ได้ราย ละเอียดในแต่ละครั้ง ซึ่งหากทำบัญชีด้วยมือก็จะต้องใช้พนักงานจำนวนมาก และมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย และยังอาจทำได้ไม่ทันเวลา ซึ่งถ้าจ่ายค่าจ้างงวดใดไม่ทัน พนักงานอาจจะไม่ยอมทำงานงวดต่อไป ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายได้มาก มาย การใช้คอมพิวเตอร์ทำใบกำกับสินค้า ส่วนธุรกิจค้าขาย ถือได้ว่าใบกำกับสินค้าเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุด เมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำใบกำกับสินค้าก็จะช่วยให้การทำงานสะดวกและถูกต้องขึ้น ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและพนักงานน้อยลง ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ทำใบกำกับสินค้านอกจากจะได้ใบกำกับสินค้าที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ยังได้รายงานต่างๆ อย่างรายงานการขายในราคาที่แตกต่างไปจากที่ตกลงกันไว้ รายงานดังกล่าว อาจจะนำมาใช้ควบคุมตักเตือนพนักงานขาย ที่มีการลดราคามากเกินไปจนอาจทำให้ได้กำไรน้อยหรือขาดทุน ส่วนการทำบัญชีลูกหนี้ในคอมพิวเตอร์จะทำให้หน่วยงานธุรกิจได้ทราบว่า งวดใดมีลูกหนี้มากน้อยเท่าใด ผู้ใดค้างจ่ายมาแล้วและค้างเท่าใด ทำให้ทราบสถานะของธุรกิจว่ามีเงินพอใช้จ่ายหรือไม่

เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านระบบบัญชี
เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านระบบบัญชี

(Visited 119 times, 1 visits today)
Scroll to Top