สิทธิประโยชน์จาก BOI

Click to rate this post!
[Total: 313 Average: 5]

สิทธิประโยชน์จาก BOI
ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้การค้าระหว่างประเทศแข่งขันกันอย่างยุติธรรม  ซึ่งทุกประเทศจึงมุ่งเน้นด้านการส่งออกให้ได้มากที่สุด จึงทำให้รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ส่งออกได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 % ซึ่งเป็นอัตราที่ได้รับประโยชน์สูงที่สุดและยังมีอีกปลายแนวทางของสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีจาก BOI เช่น
-ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
-ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น
-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล
-ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
-หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เป็นสองเท่า
-หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
-ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
สิทธิประโยชน์จาก BOI

สิทธิประโยชน์จาก BOI
สิทธิประโยชน์จาก BOI
(Visited 78 times, 1 visits today)
Scroll to Top