การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการบันทึกในการปฏิบัติงาน

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

  การบันทึกการปฏิบัติงาน เป็นการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งปัญหาที่พบและวิธีแก้ ไขปัญหาอาจบันทึกเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์เพื่อนำเป็นหลักฐานไปประเมินผลงานและจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขการทำงานในครั้งต่อไป ซึ่งอาจบันทึกข้อมูลรายรับ

-รายจ่ายในการปฏิบัติงานเพื่อไว้ให้เป็นข้อมูลในการประเมินผลและการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้น ๆ ประโยชน์ของการบันทึกในการปฏิบัติงาน เรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการบันทึกการปฏิบัติงาน ในการดำเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์หลายประการคือ จะช่วยบันทึกความทรงจำว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงระหว่างการปฏิบัติงาน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงาน หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานะทางการเงินของกิจการ และยังมีส่วนช่วยพัฒนานิสัยในการทำงานอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน ในการบันทึกทรัพย์สินและหนี้สิน การบันทึกรายการทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างที่ดิน, เครื่องจักรกลต่าง ๆ ,เครื่องมือ,อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ รวมถึงจำนวนผลผลิต, ผลผลิตที่คงเหลือ และจำนวนหนี้สินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการผลิต ซึ่งในการบันทึกทรัพย์สิน

– หนี้สินต่าง ๆ นั้น ก็เพื่อที่จะนำไปใช้ในการสรุปฐานะทางการเงินและยังมีส่วนช่วยในการดูข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณหารายได้สุทธิต่อไป และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแนวโน้มของราคาตลอดจนเหตุ การณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ผลิตทราบได้ว่ากิจการของตนเป็นอย่างไร ข้อดีของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นการทำบัญชี รายรับ

– รายจ่ายต่อการจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินโดยผ่านการวิเคราะห์ จัดประเภทและบันทึกไว้ในรูปแบบฟอร์ม ที่กำหนดเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลของการดำเนินงาน โดยการทำของกิจการในช่วงระยะ เวลาหนึ่ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินกิจการโดยให้ทราบว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน หรือเงินทุนเป็นจำนวนเท่าใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ตัวเงินสดและยอดบัญชีว่าถูกต้อง มีข้อผิดพลาดอย่างไร ซึ่งยังเป็นสถิติช่วยในการบริหาร การควบคุม การทำงบประมาณ เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นช่วยในการคำนวณผลการดำเนินงานว่ามีกำไรหรือขาดทุน การทำบัญชี และการจดบันทึกรายรับ- รายจ่ายยังช่วยเป็นหลักฐานในการบริหารงานและเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เป็นการช่วยความทรงจำ ซึ่งหากมีการจดบันทึกกิจการต่าง ๆ อย่างมีระบบ และมีการลงบัญชีที่ดี จะทำให้มีความเข้าใจในการจดบันทึก สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อการวางแผนต่อไป

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการบันทึกในการปฏิบัติงาน
การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการบันทึกในการปฏิบัติงาน
(Visited 129 times, 1 visits today)
Scroll to Top