ความจำเป็นในการจัดทำงบการบัญชีทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพกรยอมรับ

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

                       เนื่องจาก พ.ร.บ. ของการบัญชีได้กำหนดให้กิจการต้องมีการทำบัญชี และจัดทำงบการเงินและต้องส่งต่อกรมพัฒฯ ภาย ในระยะเวลา 5เดือน ซึ่งนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพราะประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากรกำหนดให้มีการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเช่ากัน ทำให้การทำบัญชี และงบการ เงินจึงเป็นสิ่งที่ถือเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ของประชาชนที่ดีในการเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างถูกต้อง ซึ่งหากไม่ทำบัญชี หรืองบการเงินนอกจากจะเป็นการทำผิด พ.ร.บ.การบัญชีแล้ว คุณยังไม่สามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อีกด้วย ทำบัญชีอย่างไรให้กรมสรรพากรยอมรับ การทำบัญชีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ สำหรับการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบการทุกรายจะต้องทำ ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะทำรายการรับเงินเข้าหรือทำการจ่ายเงินออกเพื่อให้ทราบผลกำไรขาดทุน งบดุล รวมทั้งงบกระแสเงินสดเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการยังต้องลงบัญชีให้ถูกต้อง ถูกวิธี และถูกกฎหมาย เพราะเมื่อใดที่เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจสอบอย่างครบถ้วน ผู้ประกอบการจะต้องทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในเบื้องต้นผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้ในธุรกิจที่ทำให้ดีเสียก่อน และต้องมีระบบบัญชีที่ดี มีเอกสารในการรับเงินจ่ายเงิน สต๊อกสินค้า และการส่งสินค้าให้ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อประมวลรัษฏากร สำหรับการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดในการเข้าตรวจสอบของสรรพากร ประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันการทำบัญชีก็แตกต่างกัน เป็นธรรมดาที่ประเภทธุรกิจแตกต่างกัน ก็จะทำให้มีรายละเอียดในการทำบัญชีแตกต่างกัน อย่างธุรกิจบริการจะต้องไม่ลืมที่จะคำนวณภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการให้บริการ หรือธุรกิจผลิตสินค้าก็ต้องทำการตีความให้ถูกต้องว่าสินค้าใด ผลิตเพื่อจำหน่าย หรือสินค้าใดรับจ้างผลิต ซึ่งจะมีการลงบัญชีแตกต่างกัน ส่วนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก จะต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าเป็นธุรกรรมประเภทใด ซึ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย หรือแม้แต่การให้เช่า ก็จะมีการลงบัญชีที่แตกต่างกัน ความผิดของการไม่ทำบัญชีเพื่อยื่นงบ หากคุณไม่ยื่นงบการเงินให้กรมพัฒ ฯ หรือไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ามีความผิดฐานยื่นล่าช้าและทำให้ต้องเสียค่าปรับในการยื่นงบการเงินล่าช้าให้แก่กรมพัฒ ฯ โดยเสียค่ายื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าช้าให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งหากคุณมีภาษีที่ต้องชำระคุณจะต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรอีกในอัตราที่กฎหมายกำหนด และหากเพิกเฉยไม่ยื่นงบการเงินเป็นเวลานาน ทางกรมพัฒฯ ก็จะทำการส่งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการออกหมายเรียกคุณให้ไปเสียค่าปรับ และทำการส่งงบบัญชีการเงินด้วย แต่หากคุณไม่ติดต่อกลับอาจถูกดำเนินคดีถึงชั้นศาลได้

ความจำเป็นในการจัดทำงบการบัญชีทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพกรยอมรับ
ความจำเป็นในการจัดทำงบการบัญชีทางกฎหมายเพื่อให้กรมสรรพกรยอมรับ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top