สินค้าคงเหลือ

Click to rate this post!
[Total: 87 Average: 5]

 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อขายหรือนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะดังนี้
-วัตถุดิบ คือสิ่งของที่กิจการได้ซื้อหรือได้มาเพื่อใช้ในกิจการหรือในการผลิตโดยเป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งเรามักจะเรียกว่า วัตถุดิบทางตรง
-วัสดุโรงงาน คือสิ่งของที่กิจการอุตสาหกรรมนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิต ซึ่งวัสดุโรงงานมักจะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการผลิตจำนวนเล็กน้อยไม่มากนัก ซึ่งในทางบัญชีส่วนใหญ่เรียกว่า วัตถุดิบทางอ้อม
-งานระหว่างทำหรือสินค้าระหว่างผลิต คือสิ่งของหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิตที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือของที่ผลิตเสร็จบางส่วน และต้องทำผลิตเพิ่มเติมก่อนถึงจะขายได้
-สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบที่ถูกนำมาผ่านกรรมวิธีที่แปรเปลี่ยนสภาพตามขบวนการผลิตจากวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งจะได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปมีไว้เพื่อขายต่อไป
                                                                                                                                                           สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ
(Visited 116 times, 1 visits today)
Scroll to Top