หน้าที่หลักของฝ่าย แผนกการเงิน และ แผนกบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 832 Average: 5]

การจัดทำเงินและบัญชีถือเป็นงานสนับสนุนที่สำคัญของส่วนราชการ หรือองค์กรต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน หรือนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งฝ่ายงานการเงินจะมีหน้า ที่ในการบันทึกและดูแล จัดเตรียม การรับเงิน เช็คสั่งจ่าย การจัดเก็บเงิน และการนำเงินฝากธนาคาร รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคาร ส่วนงานบัญชีจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนของการบันทึกรายการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

หน้าที่หลักในส่วนของงานการเงินและบัญชี หน้าที่หลักของการเงิน การบัญชีโดยหลักๆ ก็คือการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งยังรวมถึงการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย การรายงานผลการเบิก จ่ายเงิน และการตรวจสอบทางระบบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอก สารขอเบิกทุกหมวดรายจ่าย และปัญหาของการทำงานของแผนกการเงินการบัญชีในระบบเดิมๆ ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการคิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ การจัดทำบัญชีย้อนหลังอาจทำได้ยาก การสืบค้นบิล,ใบกำกับภาษี,ใบส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ แบบย้อนหลังที่ไม่มีความถูกต้องชัดเจน อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้และล่าช้าได้ ซึ่งในการควบคุมและรับผิดชอบรายรับ-รายจ่ายของการเก็บรักษาเงินก็จะต้องเขียนบันทึกลงในสมุดโดยละเอียด ซึ่งจะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณจะทำให้การคำนวณเงินเดือนแบบเดิมผิดพลาดบ่อยครั้ง ทำให้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำได้ยาก ปัญหาของการจัดบัญชีรายรับ รายจ่าย ปัญหาของการจัดบัญชีรายรับ รายจ่ายคืออาจจะมีตัวเลขอาจตกหล่น หรือไม่ครบสมบูรณ์ ทำให้การคำนวณต่างๆ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ทำให้การจัดทำสลิปเงินเดือนและรายงานประเภทต่าง ๆ ล่าช้าเมื่อมีเอกสารอยู่มากมาย จึงทำให้ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล บางครั้งเอกสารสูญหายทำให้ข้อมูลสูญหายไปด้วยและยังทั้งสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัด เก็บเอกสารอีกด้วย

เพราะเหตุนี้จึงต้องหันมาพึ่งสำนักงานบัญชีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่ส่วนใหญ่มีทีมงานที่มีความชำ นาญทางเทคโนโลยี จึงสามารถลดขั้นตอนความยุ่งยาก และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความเสถียรภาพ การใส่ใจทุกขั้นตอนของงานบัญชี จะสามารถนำพาธุรกิจให้ก้าวกระโดดไปเร็วกว่าคู่แข่งขันได้ ซึ่งทั้งนี้ต้องมีความแม่นยำของข้อมูล และต้องได้รับความสะดวกสบายจากการเลือกใช้บริการของสำนักงานบัญชี ที่จะต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธุรกิจ โดยเน้นการให้ความรู้และระบบพื้นฐานของการจัดทำบัญชีแก่เจ้าของกิจการ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการทำงบการเงิน และวิธีการเก็บรวบรวมเอกสาร การวางแผนภาษี ซึ่งยังรวมถึงการแนะแนวเกี่ยวกับระบบบัญชีของบริษัทอีกด้วย

หน้าที่หลักของฝ่าย แผนกการเงิน และ แผนกบัญชี
หน้าที่หลักของฝ่าย แผนกการเงิน และ แผนกบัญชี
(Visited 7,933 times, 1 visits today)
Scroll to Top