รับมืออาเซียน

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

 การเตรียมรับมือ AEC
ในปี 2558 ที่จะมาถึงประเทศไทยเราจะต้องมีการรับมือกับผลกระทบของ AEC แต่ประเทศไทยเรายังมีความไม่พร้อมในอีกหลายด้าน เช่น คนไทยอีกหลายล้านคนยังขาดโอกาสทางการศึกษาและยังมีแรงงานอีกจำนวนมากที่ยังว่างงาน เมื่อถึง ปี 2558 จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งหลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการย้ายออกของแรงงานฝีมือเพื่อไปทำงานในประเทศที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า อีกด้านหนึ่งแรงงานที่ต้นทุนต่ำกว่าและมีความสามารถในด้านภาษาย้ายเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มคนที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศจะได้เปรียบทั้งการแข่งขันในตลาดแรงาน ซึ่งถึงแม้ว่าไทยจะได้เปรียบในด้านภาษาที่ดีกว่าชาติอย่างเช่น ลาว พม่า แต่ยังเสียเปรียบคู่แข่งสำคัญของอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย นั่นหมายความว่า ไทยเราต้องปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องเพื่อที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงและยั่งยื่นอย่างเท่าเทียมกัน
                                                                                                                            การเตรียมรับมือ AEC

รับมืออาเซียน
รับมืออาเซียน
(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top