ภาษีเงินได้นักแสดง

Click to rate this post!
[Total: 103 Average: 5]

 การหักภาษีเงินได้นักแสดง
บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ค่าแสดงสาธารณะแก่นักแสดงสาธารณะต้องคำนวณหัก ณ ที่จ่ายดังนี้
-กรณีนักแสดงสาธารณะมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยให้คำนวณหักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 5.0
-กรณีนักแสดงสาธารณะมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศให้คำนวณหักภาษีไว้ตามอัตราที่กำหนดในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แต่ถ้าผู้จ่ายเงินได้ให้นักแสดงสาธารณะเป็นองค์กรของรัฐบาลเทศบาลสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่หักภาษีในอัตราร้อยละ 1.0
                                                                                                                        การหักภาษีเงินได้นักแสดง

ภาษีเงินได้นักแสดง
ภาษีเงินได้นักแสดง
(Visited 18 times, 1 visits today)
Scroll to Top