เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

 เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
มาตรา 89 ให้ผู้มีหนี้ที่เสียภาษีหรือบุคคลตามาตรา 86/16 ในอัตราดังต่อไปนี้
-ผู้ประกอบกิจการเมื่อถูกเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/17 แล้ว ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียภาษีในเดือนภาษี ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติหรือเป็นเงินหนึ่งพันบาทต่อเดือนภาษีแล้วแต่อย่างใดมากกว่า
-มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียภาษีหรือนำส่งในเดือนภาษี
-ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนำส่งภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้จำนวนภาษีที่ต้องนำสงในเดือนภาษีคลาดเคลื่อนไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่เสียคลาดเคลื่อน
-ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้จำนวนภาษีขายหรือจำนวนภาษีซื้อในเดือนภาษีคลาดเคลื่อน ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนภาษีขายที่แสดงไว้ขาดไปหรือจำนวนภาษีซื้อที่แสดงไว้เกินไป
                                                                                                                                     เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม
(Visited 138 times, 1 visits today)
Scroll to Top