วิกฤตมหาอุทกภัย

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

 วิกฤติมหาอุทกภัย
ในปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยต้องผจญกับวิกฤติมหาอุทกภัย รัฐบาลได้ออกกฏหมายยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ประสบภัยสำหรับอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปอย่างไม่จำกัดเวลา ถึงแม้ว่ามาตรการต่างๆจะยังไม่ทัดเทียมกับกฏหมายที่มีในต่างประเทศ แต่กฏหมายตามมาตรา 65 ตรี(12)แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งประสบอุทกภัย วาตภัยหรือภัยธรรมชาติ ยกเว้นเงินได้เท่าจำนวนเงินที่ได้รับชดเชยจากรัฐบาล
2.ผู้ประสบภัยฯต้องลงทะเบียนต่อศูนย์หรือหน่วยงานราชการช่วยเหลือผู้ประสลภัย
3.ห็ผู้ประสลภัยฯได้รับยกเว้นภาษีเงินได้โดยไม่ต้องนำไปรวมเป็นเงินได้พึงประเมินหรือรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้ สำหรับปีภาษีเงินได้ สำหรับปีภาษีที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว
                                                                                                                                  วิกฤติมหาอุทกภัย

วิกฤตมหาอุทกภัย
วิกฤตมหาอุทกภัย

(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top