ภาระภาษี จาก การขายหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 127 Average: 5]

   – ถ้าผู้ขายหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาและหุ้นที่ซื้อขายเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผู้ขายหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีจากผลกำไรที่ได้รับจากการขายหุ้นแต่ถ้าหุ้นที่ซื้อขายมิได้เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ขายหุ้นจะต้องนำผลกำไรจากการขายหุ้นไปคำนวณเพื่อเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า

   – ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยถ้าอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนก็จะได้รับยกเว้นภาษีแต่ถ้ามิใช่จะต้องถูกหักที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

   – ในกรณีที่ผู้ขายหุ้นเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายประเทศไทยแม้ว่าผลกำรี่ได้รับจะไม่ต้องถูกหักที่จ่ายแต่ผลกำไรที่ได้รับจะต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 จากกำไรสุทธิ

   – ในการโอนขายหุ้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ต้องติดอากรแสตมป์ ในอัตราร้อยละ 0.1  ของราคาหุ้น

 

                                                                                                                       ภาระภาษีจากการขายหุ้น

ภาระภาษี จาก การขายหุ้น
ภาระภาษี จาก การขายหุ้น
(Visited 349 times, 1 visits today)
Scroll to Top