ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

 ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

                เพื่อให้การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตตามกฏหมายให้ตรงกัน กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงดังนี้
ผู้มีเงินได้ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิตที่จะได้รับสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีได้  จะต้องเป็นเบี้ยประกันดังนี้
-กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไปและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
-การประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันชีวิตไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร
-กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นคนโสด ผู้มีเงินได้นั้นมีสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
-กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิตมีคู่สมรส โดยต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และมีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้มีเงินได้และมีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ให้ต่างฝ่ายต่างนำมาหักหย่อนภาษีได้ไม่เกินเงินได้พึงประเมินของแต่ละฝ่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46แห่งประมวลรัษฎากร

                                                                                                                          ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต

ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top