ภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยรับ

Click to rate this post!
[Total: 91 Average: 5]

 ภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยรับ

              ในกรณีที่ธนาคารต่างประเทศ สาขากรุงเทพ นำเงินไปฝากกับธนาคารสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศแม้ว่าจะเป้นนิติบุคคลเดียวกันก็ตาม แต่โดยที่ประเทศนั้นมีอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศเพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อน ได้มีข้อบทในการกำหนดเงินได้และค่าใช้จ่ายสาขาซึ่งเป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเสมือนหนึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหาดกจากสำนักงานใหญ่ ฉะนั้น กรณีธนาคารต่างประเทศ สาขากรุงเทพได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารสำนักงานใหญ่ดอกเบี้ยเงินฝากย่อมถือเป้นเงินได้จากการประกอบกิจการของธนาคารต่างประเทศสาขากรุงเทพที่จะต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และต้องมีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับตามประเภทการค้าด้วย
                                                                                       
                                     ภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยรับ

ภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยรับ
(Visited 28 times, 1 visits today)
Scroll to Top