การบัญชี คือ (What is Accounting)

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

การบัญชีก็คือกระบวนการต่างๆที่มีการจัดการออกในส่วนของการที่มีการบันทึกต่างๆจากรายการในส่วนขอการค้าเป็นต้น ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกการค้าต่างๆ, การแยกประเภทการค้าต่างๆ, การสรุปผลต่างๆ, การวิเคราะห์ต่างๆและกรแปลความหมายออกมาเป็นข้อมูลทางการบัญชี สำหรับประวัติความเป็นมาของการบัญชีนั้น มีมาตั้งแต่ยาวนานสมัยเมโสโปเตเมีย แต่ว่าในสมัยนั้นเป็นการใช้บัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการนับผลของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเท่านั้น แล้วทำการเทียบกับมูลค่าต่างๆที่พวกเขาได้รับ โดยวิชาการบัญชี ก็เหมือนวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเกิดการทำบัญชีคู่ขึ้นมา ก็ต้องทำการใช้ข้อมูลทางการเงินมาทำการบันทึกส่วนต่างๆ เช่นเดบิต และเครดิต หรือเรียกได้ว่า การบันทึกด้านซ้าย และการบันทึกด้านขวา เป็นต้น หลังจากนั้นมีในปี คริสต์ศักราช 1543 ชาวอิตาเลี่ยนชื่อ ลูก้า ปาซิโอลี่ ได้ทำการพิมพ์หนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับการทำบัญชีออกมา ด้วยการใช้พื้นฐานจาก สินทรัพย์=หนี้สิน+ทุน สำหรับในส่วนของวัตถุประสงค์ต่างๆในการทำบัญชี ก็เพื่อให้เป็นการบันทึกต่างๆในการค้าขาย เพื่อให้เจ้าของกิจการต่างๆได้รู้ว่ามีสินทรัพย์เท่าไหร่ ในช่วงเวลานั้นๆ มีหนี้สินเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นๆ และมีส่วนของตัวเองเท่าไหร่ในเวลานั้นๆ สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยหลักในการประกอบธุรกิจและการลงทุน ทำให้เจ้าของกิจการต่างๆสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการทุจริตและการสูญหายของเงินได้อีกด้วย เพราะว่ามันจะเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคำนวณภาษีต่างๆ ให้กับรัฐบาลนั่นเอง สำหรับการบัญชีนั้นก็มีขอบเขตในตัวมันเอง โดยมีในส่วนของบัญชีการเงิน ที่เรียกว่าไฟแนนเชียลแอคเคาน์ติ้ง ซึ่งต้องมีมาตรฐานในการทำบัญชี เพื่อทำการายงานให้กับบุคคลภายนอกอย่างนักลงทุน , เจ้าหนี้ ได้ทราบ, ต่อมาเป็นการบัญชีเพื่อการจัดการ หรือ เมเนเจอเรียล แอคเคาน์ติ้ง เป็นการทำข้อมูล เพื่อรวบรวมในการวางแผน และการดำเนินงาน จนเกิดเป็นการายงานบัญชีที่หลากหลาย สำหรับระบบบัญชีที่ดีนั้นก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ดี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ตาม เพื่อให้รองรับจำนวนเงินต่างๆในการค้าขายและแสดงสถานภาพทางการเงินขอแต่ละธุรกิจได้อย่างชัดเจน

การบัญชี คือ (What is Accounting)
การบัญชี คือ (What is Accounting)
(Visited 60 times, 1 visits today)
Scroll to Top