การส่งเสริมการลงทุน

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

 การส่งเสริมการลงทุน

           บริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรดังนี้
-ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลาแปดปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้
-ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณภาษี เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
-ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุที่จำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
-ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนำเข้ามาเพื่อส่งของกลับออกไป
-ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออกเป็นระยะเวลา 10 ปี
-ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบ
-ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี
                                                                                                                              การส่งเสริมการลงทุน

การส่งเสริมการลงทุน
การส่งเสริมการลงทุน
(Visited 7 times, 1 visits today)
Scroll to Top