การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

                 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่ได้กำหนดตามพระราชบัญญัติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ตามการศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการกำหนดเอาไว้ว่า การศึกษาในนอกระบบนั้นจะมีการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายแบบพิเศษ โดยจะมีวิธีการศึกษาที่กำหนดระยะเวลาเอาไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งทำการวัดประเมินผล ซึ่งมีเงื่อนไขพิเศษให้นักเรียนที่ได้เข้ามาเรียนในการศึกษานอกระบบนั้นสำเร็จการศึกษา ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับปัญหาต่างๆ ตามความต้องการของคนแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เองการเรียนการสอนนอกระบบนั้นได้มีการจัดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนนอกโรงเรียน ส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน 20 ปีขึ้นไปเข้ามาเรียนการศึกษานอกระบบหรือที่เรียกว่า กศน. นั่นเอง โดยการศึกษาเหล่านี้ จะมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาในส่วนของชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน ให้ประชาชนทุกคนได้เข้มาเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดย กศน. หรือว่าศูนย์การเรียนการสอนนอกระบบนั้น จะมีอาจารย์เป็นผู้สอน และมีในส่วนของอาสาสมัครเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษานอกระบบนั้นยังมีอีกหลากหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาระดับผู้ใหญ่, การศึกษาระดับชุมชน เป็นต้น สำหรับการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ อินฟอร์มัล อีดิวเคชั่น เป็นการศึกษา ที่ได้กำหนดตามพระราชบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2542  ซึ่งให้เหล่าบรรดานักศึกษาได้เรียนได้สอนตามอัธยาศัย ได้ทำการเรียนรู้ตามความพอใจ ได้ทำการเรียนรู้ตาศักยภาพ ได้ทำการเรียนรู้ตามความพร้อม และได้ทำการเรียนรู้ตามโอกาสของแต่ละบุคคล จากประสบการณ์ จากสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ผ่านสื่อและแหล่งความรู้รอบตัว ไม่ว่าที่ใดก็สามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมด การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่สามารถทำการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งจะมี 3 ประเภทย่อยๆคือ การเรียนรู้จากตัวเอง, การเรียนรู้ด้วยความบังเอิญ และการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน ภายนอกห้องเรียน ไม่มีหลักสูตรเฉพาะในการเรียนการสอนแต่อย่างใด การศึกษาประเภทนี้จึงเกิดได้ทุกๆที่ ไม่ว่าจะที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือว่าสถานที่อื่นๆ ก็ตามึตค

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

(Visited 144 times, 1 visits today)
Scroll to Top