ความหมายทั่วไปของการศึกษา

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

              การศึกษามีความหมายที่กว้างมากๆ เพราะว่ามีหลายๆคนได้นิยามเอาไว้หลากหลายแบบ แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษานั้นก็คือ การที่มีการส่งผ่านเป้าหมายต่างๆ และส่งผ่านประเพณีค่างๆ ให้ยังคงตกทอดไปเรื่อย ๆจากรุ่นสู่รุ่น แต่หลักๆแล้ว การศึกษา มักจะเกิดมาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบในเชิงของการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพราะว่าแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกัน แต่ละคนก็อยากที่จะกระทำไม่เหมือนกัน ซึ่งเทคนิคต่างๆแบบเจาะจงที่สุดในเรื่องของการศึกษานั้นก็คือ การที่เกิดกระบวนการต่างๆ หลากหลายประเภท บนสังคมโดยมีการเน้นกระบวนการความรู้เป็นหลัก เน้นกระบวนการพัฒนาทักษะเป็นหลัก เน้นกระบนการจารีตเป็นหลักพร้อมทั้งประเพณีนิยมซึ่งสำคัญมากๆ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ กระบวนการทางสังคม ที่เหมือนเป็นมรดกตกทอด ที่ต้องทำการถ่ายทอดออกมาให้คนรุ่นหลังๆได้เรียนรู้และเข้าใจ จนเกิดเป็นการเรียนการสอนต่างๆ มีสถานที่ศึกษา และในปัจจุบัน ได้มีการแบ่งในส่วนของระดับการศึกษาออกมาเป็นหลายระดับ ดังต่อไปนี้ การศึกษาในระดับปฐมวัย การศึกษาในระดับประถมศึกษา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับฝึกงาน มีศัพท์บางคำที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่า อีดิวเคชั่น ที่ได้มีการพ้องเสียงมาจากภาษาละตินว่า อีดูคาติโอหมายถึงในส่วนของการปรับปรุงและในการอบรม การรับรู้และการฝึก ซึ่งเป็นศัพท์ของการศึกษา ทั้งนี้ในปัจจุบันก็มีการศึกษาที่ได้กำหนดอกมาตั้งแต่พ.ศ. 2542 จำนวน 3 ประเภทตามพระราชบัญญัติคือ การศึกษาประเภทในระบบ การศึกษาประเภทนอกระบบ การศึกษาประเภทตามอัธยาศัย ภายในประเทศไทย ได้มีการศึกษาที่ได้ออกกฎหมายมาว่า คนไทยทุกคน ต้องทำการเรียนให้จบในส่วนของการศึกษาภาคบังคับทั้งสิ้นตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ โดยสามารถทำการเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงการศึกษาในส่วนของระดับพื้นฐาน ซึ่งส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการศึกษา และทั้งนี้ ทางกฎหมายก็ยังได้มีการกำหนดออกมาอีกว่า ผู้ปกครอง สามารถสร้างโอกาสให้เด็กๆได้มีการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล หรือการเรียนการสอนที่บ้านได้อีกด้วย

ความหมายทั่วไปของการศึกษา
ความหมายทั่วไปของการศึกษา

(Visited 14 times, 1 visits today)
Scroll to Top