การขนส่งทางอากาศยาน

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

 การขนส่งทางอากาศยาน

            เมื่อมีการจ่ายเงินค่าขนส่งเกิดขึ้นผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ที่จ่ายตามคำสั่งของกรมสรรพากร ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีการผิดพลาดอยู่บ่อยๆ ซึ่งวิธีการที่ถูกต้อง ดังนี้
– นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ จ่ายเงินได้พึงประเมิน ที่เป็นค่าขนส่งระหว่างประเทศ สายการบินไทยออกใบตราส่งสินค้า (แอร์เวย์บิล) และใบเสร็จรับเงินให้ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องหักภาษีเงินได้ที่จ่าย จากบริษัทสายการบินไทยโดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 ของค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
– กรณีจ่ายเงินให้แก่สายการบินต่างปรระเทศที่ไม่มีอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู้ใช้บริการต้องหักภาษีเงินได้ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 ของค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งทางอากาศยาน

การขนส่งทางอากาศยาน
การขนส่งทางอากาศยาน
(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top