ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบได้ที่ห้าง เทสโก้ โลตัส

Click to rate this post!
[Total: 59 Average: 5]

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบันผ่านห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ได้เลย!
          นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยจะรับชำระได้เฉพาะเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบันเท่านั้น จะไม่รับชำระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้า และไม่รับชำระเงินสมทบเพิ่มเติม (เงินออม) งวดเดือนปัจจุบัน และงวดเดือนล่วงหน้า เพียงผู้ประกันตนยื่นสมุดรับเงินสมทบ–สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่มี Bar Code กำกับ ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ก็จะได้รับชำระเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนทันที โดยผู้ประกันตนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม รายการละ 10 บาท
           อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประสงค์จะชำระผ่านห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส แต่สมุดรับเงินสมทบ-สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นแบบเดิมที่ไม่มี Bar Code ให้ผู้ประกันตนติดต่อขอรับสมุดฯ แบบมี Bar Code ได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ขึ้นทะเบียนไว้ และเมื่อผู้ประกันตนชำระเงินผ่านห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส แล้ว หากต้องการปรับข้อมูลการชำระเงินโปรดนำสมุดรับเงินสมทบ-สิทธิประโยชน์ไปประทับตราย้อนหลังได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ผู้ประกันตนสะดวก
           มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
…………………………………………………………….
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง  

ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบได้ที่ห้าง เทสโก้ โลตัส
ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบได้ที่ห้าง เทสโก้ โลตัส
(Visited 21 times, 1 visits today)
Scroll to Top