คำถามยอดฮิต 5 ข้อของผู้ทำบัญชีที่ควรรู้

Click to rate this post!
[Total: 53 Average: 5]

การทำบัญชีนั้น ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่ยังไม่ทราบเรื่องราว หรือข้อมูลและข้อเท็จจริง หลายอย่าง ทำให้เกิดคำถามมากมายที่นักบัญชีมักจะถามเกี่ยวกับการเป็นผู้ทำบัญชีที่ดี 5 คำถามยอดฮิตของผู้ทำบัญชี ที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ทำบัญชีไม่ควรพลาดเพราะคำถามแต่ละข้อ อาจจะมีบางข้อที่นักบัญชีบางคนยังไม่ทราบ ซึ่งจะมีคำถามพร้อมคำตอบอย่างไรนั้นมาดูกัน

1.ผู้ทำบัญชี คือใคร มีหน้าที่อย่างไร? ผู้ทำบัญชี คือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการแห่งหนึ่ง และกฎหมายได้กำหนดให้กิจการหนึ่งแห่งจะต้องมีผู้ทำบัญชี 1 คน ซึ่งอาจจะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หรือ หัวหน้าแผนกบัญชี รวมถึงผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ ก็ได้เช่นกัน ซึ่งผู้ทำบัญชีหนึ่งคนจะรับทำบัญชีได้ไม่เกินปีละ 100 แห่ง
2.นักบัญชีทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่? นักบัญชีทุกคนไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี นั่นเป็นเพราะการเป็นนักบัญชีทั่วไปไม่ถือว่าเป็นผู้ทำบัญชี เนื่อง จากว่าผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ประกอบการ องค์กร หรือนิติบุคคลมอบหมายให้ และเป็นผู้มีหน้าที่ทำบัญชีโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงนามใน สบช.3 ซึ่งผู้ทำบัญชีทุกคนจะต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภาย ใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่รับทำบัญชี
3.คุณสมบัติผู้ทำบัญชี ? คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี ที่ถูกต้องกำหนดตามขนาดของธุรกิจ โดยจะต้องเป็นผู้ทำบัญชีให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือ ปวส.ทางการบัญชี ส่วนผู้ทำบัญชีให้กับห้างหุ้นส่วนหรือธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ผู้ทำบัญชีจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
4.(CPD) ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี นับอย่างไร? ผู้ทำบัญชีจะต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD หรือ Continuing Professional Development) เพื่อคงสถานะความรู้ทางวิชาชีพไว้ตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำบัญชี ที่เป็นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยจะต้องนับชั่วโมงให้ได้ไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงในรอบ 3 ปี และจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง และเรื่องอื่น ๆ อีกเก้าชั่วโมง โดยเฉลี่ยในรอบหนึ่งปี จะต้องมีการพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ฯลฯ
5.การแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพจะต้องทำอย่างไร? ผู้ทำบัญชีจะต้องแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอินเทอร์เน็ตภายใน 60 วันใน www.dbd.go.th หลังจากสิ้นสุดปีปฏิทิน คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 มีนาคม ของปีถัดไป ผู้ทำบัญชีอย่าลืม ทำตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน ส่วนผู้ที่เป็นนักบัญชีทั่วไป ก็ไม่ควรละเลยการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งความต้องการของนักบัญชีที่เปลี่ยนไป จึงส่งผลทำให้มุมมองของนักบัญชีเปลี่ยนตามไปด้วย และต้องการก้าวขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร หรือเป็นเจ้าของกิจการเอง

คำถามยอดฮิต 5 ข้อของผู้ทำบัญชีที่ควรรู้
คำถามยอดฮิต 5 ข้อของผู้ทำบัญชีที่ควรรู้

(Visited 17 times, 1 visits today)
Scroll to Top