เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 201 Average: 5]

               การจัดทำบัญชีธุรกิจบริการ (Service Business) เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่ให้ผลประโยชน์ หรือเป็นการสร้างความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจะได้รับผลตอบแทนที่อยู่ในรูปของค่าบริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่สามารถจับต้องได้ หรือไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ ,ไม่สามารถเก็บไว้ได้ และลักษณะของการบริการไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับทำความสะอาด โรงพยาบาล หรือธุรกิจรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ลักษณะของธุรกิจจะมีผลต่อการจัดทำบัญชีของกิจการ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดทำบัญชีของธุรกิจประเภทนี้ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนักเมื่อมีการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจากไม่มีรายการเกี่ยวกับสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ความหมายวงจรบัญชี วงจรบัญชี ก็คือขั้นตอนของการทำบัญชีทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์รายการค้า ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากของวงจรบัญชี นั่นก็คือการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นในกิจการ ที่ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของของกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างไร รวมถึงการบันทึกรายการลงในสมุดบัญชีขั้นต้น หรือสมุดรายวัน เมื่อเราวิเคราะห์รายการค้าได้แล้วว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นนั้นทำให้สินทรัพย์ หรือ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้ว จากนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์รายการค้ามาทำการบันทึกลงในสมุดบัญชีขั้นต้นหรือ สมุดรายวันอีกครั้ง ขั้นตอนการจัดการวงจรบัญชีขั้นต้น เป็นการจดผ่านรายการจากสมุดบัญชีขั้นต้น หรือสมุดรายวัน ไปยังสมุดบัญชีขั้นปลาย หรือสมุดบัญชีแยกประเภท ซึ่งเป็นการนำรายการค้าที่บันทึกไว้ในสมุดรายวันไปจำแนกแยกแยะบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ ที่อยู่ในสมุดบัญชีแยกประเภทบัญชีต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด และ เมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชีของกิจการ หากมีรายการค้าใดที่ได้บันทึกและผ่านรายการแล้วแต่ยังไม่ถูกต้อง จะต้องมาทำการปรับปรุงรายการ โดยบันทึกรายการปรับปรุงลงในสมุดรายวัน ให้เหมือนรายการค้าที่เกิดขึ้นใหม่ จากนั้นให้ทำการผ่านรายการปรับปรุงไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทเหมือนเดิม การจัดทำงบการเงิน และการปิดบัญชี หลังจากปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องแล้ว ก็จะต้องนำยอดคงเหลือที่ถูกต้องของบัญชีแต่ละประเภท มาจัดทำงบการเงิน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม หรืองบดุล และหลังจากที่ปรับปรุงรายการ และเมื่อมีการจัดทำงบการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำเรื่องการปิดบัญชีต่าง ๆ ซึ่งจะต้องปิดบัญชีในแต่ละงวดบัญชีในสมุดรายวัน และผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ส่วนบัญชีที่ไม่ได้ปิด ก็จะทำการยกยอดบัญชีนั้นไปในงวดบัญชีใหม่ต่อไป ผู้ทำบัญชี จะต้องจัดทำบัญชีเพื่อให้แสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารการที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ลงรายการบัญชีเป็นภาษาไทย แต่หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศก็ให้มีภาษาไทยกำกับ

เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี
เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี
(Visited 1,441 times, 1 visits today)
Scroll to Top